Všetky blogy

Vzťah výživy a reprodukcie zvierat

Obdobie spojené s reprodukciou zvierat je vysoko náročné na živiny, preto je ich obsah limitujúcim faktorom pre úspešné reprodukčné ukazovatele chovu.

Biologicky najúčinnejšie zložky výživy sú práve vitamíny a minerály, ktorých nedostatok predstavuje najčastejšiu príčinu slabej reprodukcie u všetkých druhov.

čítať viac

Ektoparazitárne ochorenia vtákov

Vonkajšie parazity (ektoparazity) domácich vtákov  patria medzi častých a nechcených ,,hostí,, kurínov, holubníkov a voliér. Ektoparazitárne choroby vtákov sú spôsobené viacerými druhmi článkonožcov, ktoré parazitujú na povrchu tela, na koži,  pod kožou a v perí vtákov. Svojou prítomnosťou vtákov rušia a čo je horšie, spôsobujú im zdravotné problémy, ktoré majú vplyv na produkciu, reprodukciu, ale tiež estetickú a chovateľskú hodnotu zvierat.

čítať viac

Klinické skúšanie prípravku PROFOAL tbl

čítať viac

Respiratórny syndróm ošípaných

Aktinobacilová pleuropneumónia ošípaných je infekčné ochorenie respiračného systému vyvolané zárodkom Actinobacillus pleuropneumoniae (predtým Haemophilus pleuropneumoniae). Citlivé sú všetky kategórie prasiat. V akútnej fáze je morbidita veľmi vysoká. Pri vypuknutí ochorenia dochádza k vážnym ekonomickým stratám mortalitou, zníženou produkciou a zvýšenými nákladmi na liečbu. Ochorenie sa šíri najmä vzduchom, priamym kontaktom vnímavých zvierat s chorými, medzi jednotlivými chovmi sa APP rozširuje najpravdepodobnejšie prísunom asymptomatického nositeľa z infikovaného chovu. Riziko prenosu zvyšuje miešanie zvierat, náhle zmeny vonkajšej teploty, vysoká vlhkosť, nedostatočná ventilácia a prekročenie maximálnej ustajňovacej kapacity chovných zariadení.

čítať viac

Vplyv prírodných látok na regeneráciu pečene a obličiek. Použitie u holubov, exotických vtákov a dravcov.

V chovoch exotických vtákov a holubov sa pomerne často vyskytujú metabolické poruchy vyplývajúce z nedostatočnej činnosti pečene a obličiek. K poruchám funkcie týchto orgánov dochádza pri ich silnom zaťažení alebo poškodení, čo zhoršuje celkovú kondíciu, odolnosť a životaschopnosť zvierat.

čítať viac

Edémová choroba

Edémová choroba je akútna infekčná enterotoxémia spôsobená niekoľkými sérotypmi toxinogénnych E. coli, kolonizujúcimi tenké črevo, ktorá postihuje predovšetkým zdravé rýchlo rastúce odstavčatá. Ochorenie býva charakterizované opuchom očných viečok, náhlym úhynom, niekedy neurologickými príznakmi spojenými s léziami v mozgu. Názvy „edémová choroba“, „črevný edém“ alebo „edém čriev“ vznikli podľa charakteristického nálezu, ktorým je opuch submukózy žalúdka a mezokolonu.

čítať viac

Prečo konzumovať potraviny bio kvality

Rozvojom priemyselnej výroby a výskumu od 19. storočia vznikali nové látky s rôznymi vlastnosťami, ktoré uľahčili ľuďom život, zlepšili zdravie a výživu. Tieto látky sa stali neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Vedci stále s nadšením objavujú a skúmajú nové poznatky pre dobro ľudí. Aké je ale ich sklamanie, keď sa výsledky ich práce neraz obrátia práve proti ľuďom a životu na Zemi.

čítať viac

Funkčné potraviny pre zdravie v treťom tisícročí

V posledných rokoch sa venuje veľká pozornosť upevňovaniu zdravia a regulácii energetickej homeostázy. Všeobecne sú známe dôsledky znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy, celková chemizácia prostredia a koristnícke čerpanie prírodných zdrojov. Stále naliehavejšie si uvedomujeme ako krehká môže byť ekologická rovnováha a ako pochybné alebo i márne by v budúcnosti mohli byť snahy o jej obnovenie, pokiaľ by súčasné denaturačné trendy pokračovali.

čítať viac

Humínové kyseliny vo výžive a ich vplyv na metabolizmus a produkčné zdravie

Huminové kyseliny sú súčasťou humusu a spolu s fulvonovými kyselinami a huminom patria do huminových látok. V prírode sa vyskytujú v liečivých bahnách, v ornici, v organických hnojivách, v rašeline, lignite a v hnedom uhlí.

čítať viac

Využitie humínových látok vo výžive monogastrických zvierat

Humínové látky sú prírodné organické zlúčeniny vznikajúce chemickým a biologickým rozkladom organickej hmoty (zbytky rastlín, živočíchov a pod.) a syntetickou činnosťou mikroorganizmov. Prirodzene sa vyskytujú hlavne v sedimentoch, zeminách, rašeline, hnedom uhlí, lignite a niektorých ďalších materiáloch (Stevenson, 1982, Veselá et al. 2005). Obsah humínových látok kolíše v prírodných materiáloch od stopového množstva (piesok, íl), cez jednotky percent (bežné zeminy) až po desiatky percent (hnedé uhlie, lignit). V súčasnosti sa väčšina vedcov prikláňa k názoru, že humínové látky majú pôvod v ligníne. Biodegradáciou lignínu vznikajú polyfenoly, ktoré hrajú pravdepodobne kľúčovú úlohu v procese tvorby a sú považované za prekurzory humínových látok (Peña-Méndez et al. 2005).

čítať viac

Listerióza oviec

Listerióza je bakteriálne ochorenie, ktoré v chove oviec pôsobuje tiež značné straty. Listérie sú bežne rozšírené v prostredí. Boli izolované z vody, povrchu pôdy, vegetácie a zahnívajúcich rastlín na pastvinách, siláže, senáže, odpadových vôd a kalov. Je to ochorenie prenosné na človeka. Rezervoárom patogénnych kmeňov sú hlodavce. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim perzistenciu pôvodcu v prostredí je bacilonosičstvo klinicky zdravých jedincov.

čítať viac

Enterotoxémia jahniat – nové možnosti prevencie

Enterotoxémia jahniat je jedno z ekonomicky najvýznamnejších ochorení v chove oviec. Pôvodca choroby je saprofytická baktéria Clostridium perfringens typu C a typu D. Klostrídie sa bežne vyskytujú aj v hrubom čreve zvierat aj u človeka. Za určitých podmienok sa môžu v čreve premnožiť, postúpiť do kraniálnych častí čreva a niektoré kmene môžu produkovať toxíny. Množenie klostrídií v črevách je zvyčajne sprevádzané tvorbou plynov.

čítať viac

Názov Slovenska Bryndza bola nedávno uznaná ako ochranná známka v EU !!!

Slovenska Bryndza musi byt z aspon 51% ovcieho mlieka. Ziadna ina bryndza nemoze byt tak nazyvana !!! Preto - POZOR na napr. polsku bryndzu, ktora je iba z kravskeho mlieka a nema tu istu liecivu biologicku schopnost ako Slovenska bryndza.

čítať viac

Ochrana pohybového aparátu

Ochorenia pohybového aparátu a najmä kĺbov patria medzi najčastejšie príčiny návštev vo veterinárnych ambulanciách. Rozvoj kĺbových ochorení je podmienený najčastejšie nesprávnym alebo nadmerným zaťažovaním zvieraťa, neustále sa opakujúcimi mikrotraumami, trvalou stereotypnou záťažou kĺbov, vrodenými či získanými postaveniami kĺbov, starnutím a výživou bez dostatku látok vyživujúcich kĺbovú chrupku.

čítať viac

Vakcinačné a antiparazitárne programy

Vakcináciou, ktorá nepatrí do základnej schémy je vakcinácia proti borelióze - ochoreniu prenášanému kliešťami. Proti lymskej borelióze sa očkuje vždy pred začiatkom sezóny kliešťov, t.j. primovakcinácia v mesiaci január - február, revakcinácia o mesiac neskôr. Následná každoročná jednorazová revakcinácia raz ročne v mesiacoch január-marec.

čítať viac

KOZIE MLIEKO – ZDROJ ZDRAVIA

V poslednom čase sa znova začína stále viac hovoriť o kozom mlieku a prisudzujú sa mu takmer zázračné účinky. Zo svetových výskumov vyplýva, že kozie mlieko pozitívne pôsobí na organizmus ľudí a zvierat a pomáha liečiť mnohé civilizačné choroby dnešnej doby.

čítať viac

HUMÍNOVÉ KYSELINY

Liečivé účinky bahna, ako aj priaznivý vplyv čierneho uhlia na tráviaci trakt poznali ľudia už v stredoveku, no skutočnosť, že v týchto procesoch zohrávajú úlohu predovšetkým humínové kyseliny, je nám známa len pomerne krátku dobu. Výskum v tejto oblasti zaznamenal pokrok až v ostatnom desaťročí, čo podmienilo čoraz častejšie využívanie prípravkov na báze humínových kyselín a to nielen v humánnej medicíne ale aj v rastlinnej a živočíšnej výrobe.

čítať viac

Prevencia ochorení u holubov

Pred chovnou sezónou zvieratá vybrané na chov je potrebné odčerviť a urobiť dôkladnú asanáciu chovných priestorov a okolia. Vakcinovať proti paramyxovírusovej a podľa nákazovej situácie aj proti herpesvírusovej infekcii. Inaktivovanou vakcínou do svalu.

čítať viac

Salmonelóza

Hydina a jej produkty sú podľa štatistík najčastejším zdrojom salmonelových infekcií pre ľudí. Najčastejšie izolované sérovary salmonel u infikovaných osôb sú S. enteritidis (70 – 80%), S. typhimurium (15 – 20%), S. infantis, S. hadar a S. virchow (okolo 1%). Štáty EÚ vypracovali ozdravovací program, ktorý je zameraný na zníženie rizika prenosu salmonel do ľudskej populácie a to hydinovým trusom, kontaminovanou technikou a náradím, vajcami, jednodňovou hydinou a hydinovým mäsom.

čítať viac

Hnačkové ochorenia psov

Hnačka často v kombinácii so zvracaním, patrí k jednému z najčastejších zdravotných problémov, s ktorými majiteľ psa navštívi veterinárneho lekára. Hnačka je prejavom ochorenia dolného tráviaceho systému, najmä zápalu tenkého čreva a vracanie býva prejavom zápalu žalúdka – gastritídy. Hnačkové ochorenia vážne ohrozujú najmä šteňatá, pretože tie majú nižšiu telesnú hmotnosť a pri neliečenej hnačke u nich ľahšie dôjde k dehydratácii a prípadným ďalším komplikáciám (napr. zauzlenie čreva), ktoré môžu znamenať nevyhnutnosť chirurgického zákroku alebo môžu končiť smrťou.

čítať viac

Neonatálne hnačky

 Základné stádo má 1500 prasníc, chov je s uzavretým obratom stáda. Výživa je v chove na dobrej úrovni, pravidelne sa vykonáva dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia. V pôrodnici, o ktorej budeme hovoriť, je ustajnenie na plastových roštoch a teplota zodpovedá potrebným hodnotám. V chove s takýmto počtom zvierat základného stáda sa vždy nájdu prasnice, ktorým sa narodia prasiatka menšie, menej životaschopné, alebo aj prasnice s agalakciou či hypogalakciou.

čítať viac

Pasteurelová pneumónia u jahniat

Pasteurelózy sú infekčné bakteriálne ochorenia cicavcov aj vtákov, ktoré prebiehajú za príznakov septikémií alebo ochorení dýchacieho systému. Primárne pasteurelózy sa prejavujú hemoragickou septikémiou, sekundárne pasteurelózy sa vyskytujú vždy po stresovej situácii, ktorá oslabuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu zvieraťa. U mnohých druhov zvierat, medzi ktoré patria aj ovce, sú pasteurelly súčasťou prirodzenej mikroflóry orofaryngu a pľúc. Dajú sa zistiť u klinicky zdravých zvierat, ale aj vo vonkajšom prostredí. Do horných dýchacích ciest sa dostávajú z prostredia hneď po narodení zvieraťa a na tonzilách perzistujú počas celého života.

čítať viac

Kokcidióza a Nekrotická enteritída hydiny

Kokcidióza je protozoárne ochorenie spôsobené rodom Eimeria. Kokcídie sa vyvíjajú v bunkách črevnej sliznice, čím ich poškodzujú, pri silnom zamorení spôsobujú klinické ochorenie, ktorého prejav je závislý od druhu eimérie, ktorý ochorenie spôsobil. Ochorenie sa vyskytuje predovšetkým u zvierat umiestnených vo vysokých koncentráciách na malých plochách.

čítať viac

Poodstavové hnačky

Tráviace procesy u mláďat cicavcov sú prispôsobené na trávenie jedinej potravy v ranom veku – mlieka svojej matky. Prechod na iný druh krmiva je u mláďat zmena, ku ktorej treba pristupovať veľmi citlivo s rešpektovaním fyziologických potrieb zvierat. Pri požiadavke na skorý odstav ciciakov a následne na rýchly výkrm sa ešte viac musí zohľadniť stupeň vývinu tráviaceho traktu mláďat a prítomnosť iných stresových situácií, ktoré v čase odstavu prichádzajú do úvahy. Fyziologické procesy a potreby ciciaka treba rešpektovať a zohľadniť ich pri výbere štartérového krmiva aj prostredia.

čítať viac

Význam fulvokyselín

Fulvokyseliny (nezamieňať s kyselinou listovou) sú jedným z kľúčových prvkov mnohých vedeckých objavov 21. storočia v oblasti ekológie a zdravia zvierat a ľudí. Vedci a lekári na celom svete začínajú objavovať a doceňovať ich mimoriadny potenciál.

čítať viac

Trvalo udržateľný rozvoj nie je nič nové...

V ostatnom čase sa v médiách hovorí o celosvetovej potravinovej kríze. Len nedávno nás však tie isté média presviedčali, že potravín je nadbytok, a že úcta k chlebu a pôde, ktorú nám starším naši rodičia a starí rodičia vštepovali, je prežitok. Výsledkom toho je dnes zničenie veľkých plôch kvalitnej ornej pôdy, mladí ľudia, ktorí nemajú ani potuchy ako sa dorába chlieb a ostatné základné potraviny.

čítať viac

Dobre fungujúce trávenie a vylučovanie je základom zdravia všetkých organizmov

Rôzne literárne údaje, ale aj vlastné skúsenosti nás stále viac ubezpečujú v názore, že dnešný človek a rovnako aj zvieratá sú vystavovaní stále sa meniacim negatívnym vplyvom životného prostredia, ktoré sú spôsobené hlavne činnosťou človeka.

čítať viac

Zdravie zvierat a rentabilita chovu

Celkové zdravie a životaschopnosť hospodárskych zvierat je základným predpokladom ich dobrej úžitkovosti a následne dobrého ekonomického efektu poľnohospodárstva. Toto je možné dosiahnuť cestou vytvárania aktívneho zdravia zvierat s využitím postupov posilňujúcich mechanizmy nešpecifickej imunity a vykonávania prevencie založenej na rešpektovaní fyziologických princípov a potrieb zvierat, s cieľom dosiahnuť vysokú obranyschopnosť zvierat.

čítať viac

Autoimunitné choroby

Autoimunitné choroby vznikajú ako dôsledok porušenej funkcie imunitného systému, ktorý nedokáže správne rozlíšiť medzi „vlastnými“ a „cudzími“ antigénmi. Malé množstvá autoprotilátok vznikajú aj v normálnych fyziologických podmienkach, sú súčasťou fyziologickej regulácie normálnych imunitných mechanizmov, podieľajú sa na likvidácií starých, opotrebovaných alebo inak poškodených vlastných buniek. Tieto fyziologické protilátky majú zvyčajne IgM izotyp a nízku afinitu na špecifický antigén. Na poškodzovaní vlastných buniek a na vývoji autoimunitnej choroby sa uplatňujú najmä autoprotilátky izotypu IgG s vysokou afinitou pre antigén. Pre túto svoju patologickú funkciu si vyžadujú ešte spolupôsobenie ďalších faktorov ako ich množstvo a špecifickosť, genetickú predispozíciu, pohlavie, výskyt určitých infekcií a ďalšie.

čítať viac

VÝŽIVA VYSOKOPRODUKČNÝCH DOJNÍC A JEJ VPLYV NA MLIEKOVÚ ÚŽITKOVOSŤ

Kravské mlieko zohráva vo výžive človeka významnú úlohu. Na využitie v ľudskej výžive ho predurčuje predovšetkým jeho jedinečné zloženie a tiež skutočnosť, že množstvo vyprodukovaného mlieka značne prevyšuje jeho spotrebu mláďatami. Mlieko obsahuje hodnotné živočíšne bielkoviny, ľahko stráviteľný tuk, mliečny cukor, rad dôležitých minerálnych látok, vitamínov a stopových prvkov potrebných pre výživu a vývoj ľudského organizmu, správny metabolizmus a ochranu zdravia človeka.

čítať viac