NEINFEKČNÉ CHOROBY HYDINY V DROBNOCHOVE

Neinfekčné choroby môžu byť zapríčinené rôznymi faktormi: genetickou predispozíciou, nevhodným kŕmením, zlou zoohygienou, zootechnikou, otravami rôznymi látkami, úrazmi, zlozvykmi. Pri negatívnom pôsobení týchto faktorov môže dôjsť ku klinicky zjavnému ochoreniu. Vždy dochádza aj k oslabeniu celkovej odolnosti zvierat, čo sa prejaví vo zvýšenej vnímavosti na infekčné choroby a následným uplatnením sa patogénnych, resp. podmienečne patogénnych mikroorganizmov.

Genetická predispozícia na určité choroby je daná plemenom, hybridom. Pôvodné a málo prešľachtené plemená hydiny sú celkovo odolnejšie a menej vnímavé na niektoré infekčné aj neinfekčné choroby. Napr. leukóza a ďalšie retrovírusové infekcie, Markova choroba, reovírusy a pod. sa menej často uplatňujú u pôvodných plemien kura domáceho a sú častejšie u súčasných prešľachtených hybridov, ktorých šľachtenie bolo zamerané na úžitkovosť v určitom smere (nosivý alebo mäsový hybrid) a menej sa brala do úvahy odolnosť voči chorobám. Vo všeobecnosti, mäsové – ťažké plemená hydiny sú viac vnímavé na ochorenia kĺbov, šliach, kostí, srdcovo-cievneho systému (infarkty) aj tráviaceho systému hlavne v závislosti od kvality krmiva, ktorého skonzumujú väčšie množstvo. Ľahké plemená sú vzrušivejšie, náchylnejšie na psychické stresy, mávajú vyššiu vnímavosť na infekčné choroby, náhly úhyn následkom zľaknutia, citlivé na nekvalitné krmivo s prejavom nechutenstva, odmietania krmiva s následným chudnutím a znížením úžitkovosti. Rôzne geneticky podmienené orgánové poruchy a deformácie sa môžu častejšie vyskytnúť u potomkov pri príbuzenskej plemenitbe.

Veľmi časté choroby v malochovoch hydiny sú zapríčinené nesprávnym kŕmením - nedostatkom alebo aj nadbytkom vitamínov, esenciálnych aminokyselín, bielkovín, sacharidov, tukov. Prekrmovanie hydiny krmivami s vysokým obsahom sacharidov, napr. kukuricou, vedie k pretučneniu a následne k steatóze pečene. Tento stav sa robí zámerne u husiach a kačíc kŕmených na lahôdkovú pečeň (čo je pečeň tukovo degenerovaná). Pri ostatnej hydine je tento stav nežiaduci, nakoľko zvieratá s postihnutou pečeňou majú nízku znášku, zlé reprodukčné schopnosti, sú veľmi vnímavé na infekčné ochorenia a ďalšie choroby.

Otravy môžu vznikať následkom požrania jedovatých burín, ozobávania lakov a náterov, ktoré obsahujú ťažké kovy alebo iné jedy. Otrava liekmi, napr. antikokcidikami, antibiotikami, antihelmitikami a pod. Krmivo môže obsahovať mykotoxíny, prípadne iné toxicky pôsobiace látky – pesticídy, ťažké kovy, rozkladné produkty tukov... Toxíny sa do organizmu môžu dostať aj dýchacími cestami – prítomnosť jedovatých plynov v ustajňovacích priestoroch (napr. CO v zime pri zlom vetraní) a kožou - kontaktná otrava z čerstvých náterov alebo pri používaní antiparazitárnych liekov na kožu, do peria. Otrava môže byť akútna s rýchlym nástupom príznakov po príjme toxickej látky. Príznaky sú zväčša celkové – hnačka, nechutenstvo, zvýšený príjem tekutín, triaška, nervové poruchy (ataxia, kŕče, paralýzy...). Pri odstránení príčiny a podaní absorpčných látok ako čierne uhlie, bentonit a pod. (CARBOfito) na vyčistenie tráviaceho traktu a látok podporujúcich pečeň a obličky (vitamíny skupiny B, NEFROVET, SILIVET) sa zdravotný stav rýchle upraví, ak nedošlo k poškodeniu nervov a vnútorných orgánov (podľa charakteru jedovatej látky). Pri chronických otravách sa príznaky vyvíjajú pomaly, prejavujú sa zväčša nechutenstvom, niekedy aj hnačkou, zvýšený býva príjem vody, postupným chradnutím, zvýšenou vnímavosťou na infekcie, znížením alebo zastavením znášky niekedy aj nervovými príznakmi, ktoré sú výraznejšie pred úhynom. Pri chronických otravách sa toxické látky postupne (v malých dávkach) kumulujú hlavne v pečeni a v telovom tuku aj v nervovom tkanive. Postupne sú poškodzované vnútorné orgány predovšetkým pečeň, obličky, pohlavné orgány, tráviace orgány, pankreas, nervy - podľa charakteru toxickej látky. Liečba takéhoto stavu je zdĺhavá, spočíva v odstránení príčiny, dlhodobejším podávaním HUMAC NATUR a diétnym kvalitným kŕmením aj s probiotikami (PROPOUL) a rastlinných prípravkami na podporu regenerácie a činnosti pečene a obličiek (SILIVET, NEFROVET...). Liečba je dlhodobá a niektoré zvieratá, u ktorých už došlo k degeneratívnym zmenám na vnútorných orgánoch a nervovom tkanive môžu neskôr uhynúť alebo mať dlhodobé následky. Otravy spôsobujú aj parazitárne infekcie a rôzne mikroorganizmy, ktoré produkujú jedy, napr. škrkavky, stafylokoky, streptokoky a ďalšie. Pri silnej invázií ich toxíny spôsobujú príznaky otravy – nervové poruchy, poškodenia pečene, obličiek...

Choroby spôsobené nesprávnou zoohygienou a zootechnikou sa prejavujú zvýšenou vnímavosťou na infekčné choroby alebo rôznymi poraneniami, deformáciami končatín, zobáka, obstipáciou hrvoľa alebo žalúdkov cudzími predmetmi, poruchami chôdze, znášky... Pri riešení akýchkoľvek zdravotných problémov je potrebné preveriť zoohygienické a zootechnické podmienky v chove!

Reprodukčné poruchy môžu mať pôvod vo vyššie uvedených faktoroch: infekcie, nedostatky v kŕmení, otravy, genetické predpoklady. Pri riešení týchto problémov je dôležité zistiť príčinu nevyhovujúceho stavu.

V malochovoch sa často vyskytuje ozobávanie peria s následným zraňovaním, kanibalizmus, požieranie vajec. Tieto poruchy môžu mať rôzne príčiny ako sú nedostatky vo výžive (karencie, nesprávne pomery niektorých látok...), prítomnosť endo a ektoparazitov, iné dráždivé vplyvy (vysoká intenzita svetla, hluk a pod.) Tieto poruchy môžu v chove pretrvávať aj po dostránení príčiny, nakoľko sa stanú pre zvieratá zlozvykom. Zvieratá sa navzájom týmto zlozvykom učia, čo môže prejsť až do psychózy, zraňovaniu a úhynom viacerých zvierat v chove alebo zníženiu znášky.

Prevencia:

- Odčervovanie hydiny – preventívne dvakrát do roka na jar a na jeseň. Potrebu a kvalitu odčervenia sa odporúča preveriť koprologickým vyšetrením. Správna asanácia prostredia vzhľadom na prítomnosť medzihostiteľov a vývojových cyklov parazitov.

- Dostatok kŕmidiel a napájačiek, dostatok priestoru, miesto na popolenie.

- Plnohodnotné kŕmenie (PROPOUL – podpora trávenia, úprava črevnej mikroflóry...).

- Odstránenie poškodených technológií, aby nedochádzalo k poraneniam.

Liečba:

- Preverenie prítomnosti ektoparazitov - odstránenie (EKOSIP)

- Zníženie intenzity osvetlenia.

- Izolácia zvierat, ktoré sú napádané alebo aj zvierat, ktoré napádajú. Izolácia poranených jedincov.

- Pridanie NaCl 2 –3% do krmiva na 3 až 5 dní. Namiesto soli v krmive sa osvedčilo podanie hovädzieho bujónu do pitnej vody (približne jedna kocka na 5 litrov pitnej vody, 3 –5 dni), čím sa zvýši obsah soli aj bielkovín. Pri podávaní soli treba dbať na dostatočný prísun čistej pitnej vody! - Podávanie vitamínov a minerálnych prísad. PLASTIN je vhodný pre nosnice v znáške, VITAPLASTIN pre malé a rastúce zvieratá. Osvedčil sa prípravok CARNIFARM

- Zaujať zvieratá - možnosť hrabania - podanie gritu, piesku, zeleného krmiva a pod.

Príčiny požierania vajec bývajú spojené s nedostatočnou kvalitou vaječnej škrupiny, ktorá môže byť poškodená už pri znesení vajca - vajce bez škrupiny, nedostatočne tvrdá škrupina, deformovaná škrupina. Po znesení sa škrupina vajca môže poškodiť vonkajšími vplyvmi – poškodené znáškové hniezda, znesenie vajca mimo hniezda na tvrdý povrch a pod. Poškodené vajce sliepky radi požierajú a neskôr si vytvoria návyk. Príčinou požierania vajec môže byť aj nekvalitné kŕmenie, karencie živín, minerálnych látok alebo naopak podávanie veľkého množstva nedostatočne rozomletých vaječných škrupín.

Prevencia:

- Odstránenie možnosti poškodenia vajec pri znesení.

- Dostatočné množstvo nepoškodených znáškových hniezd umiestnených na pokojnom mieste.

- Plnohodnotné vyvážené kŕmenie.

- Prevencia a liečba zápalových procesov vo vaječníkoch (infekčná bronchitída, EDS – infekčný pokles znášky, iné infekcie).

- Skrátenie zobáka.

Liečba:

- Izolovanie nosníc ktoré vajcia požierajú, pre nebezpečie rozšírenia zlozvyku na ostatné zvieratá.

- Odstránenie príčin, ktoré vedú k poškodeniu vajca po znesení.

- Zatemnenie znáškových hniezd.

- Odstránenie príčin znášania vajec s nekvalitnými škrupinami

– liečba zápalového ochorenia vajcovodu, úprava kŕmnej dávky (PROPOUL, NEFROVET sol.).

Podanie vitamínov A,D,E, C (ADESOL, AMINOVIT, CARNIFARM) a minerálnych látok (PLASTIN)

Ak je na základe diagnózy potrebné zvieratám podať lieky - antibiotiká, sulfonamidy, antiparazitiká atď., je nevyhnutné dodržať ochranné lehoty použitých liekov na mäso a vnútornosti, ktoré sú stanovené pre jednotlivé druhy zvierat! Ak liek nemá stanovené ochranné lehoty pre niektorý druh zvierat, tak sa nemá pre ten druh použiť alebo dodržať ochrannú lehotu minimálne 28 dní od ukončenia používania lieku. Dodržiavaním ochranných lehôt chovateľ chráni svoje zdravie, zdravie svojej rodiny a ľudí, ktorí produkty z liečených zvierat budú konzumovať. Po podávaní liekov je vhodné podporiť u liečených zvierat regeneráciu pečene, obličiek (SILIVET) a črevnej mikroflóry (PROPOUL).

Autori: MVDr. Darina Pospišilová, PhD. pospisilova@vetservis.sk +421908705186 Ing. Ľudmila Pospišilová ludmila.pospisilova@vetservis.sk +421917211737 MVDr. Peter Supuka supuka.peter@gmail.com+421915986733

VETSERVIS, s.r.o.,

Kalvária 3, 949 01 Nitra,

www.vetservis.sk, 073 / 6559131,

Použitá literatúra: na vyžiadanie u autorov Práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy číslo VMSP-P-0024-09“: Systém chovu hospodárskych zvierat s využitím probiotík a rastlinných látok so zameraním na produkciu funkčných potravín živočíšneho pôvodu VETSERVIS, s.r.o., CVŽV Nitra