Listerióza oviec

Listerióza je bakteriálne ochorenie, ktoré v chove oviec pôsobuje tiež značné straty.

Listérie sú bežne rozšírené v prostredí. Boli izolované z vody, povrchu pôdy, vegetácie a zahnívajúcich rastlín na pastvinách, siláže, senáže, odpadových vôd a kalov. Je to ochorenie prenosné na človeka. Rezervoárom patogénnych kmeňov sú hlodavce. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim perzistenciu pôvodcu v prostredí je bacilonosičstvo klinicky zdravých jedincov.

K infekcii dochádza cez sliznicu gastrointestinálneho traktu, zriedkavejšie spojiviek a urogenitálneho aparátu. Septikémia mláďat vzniká ako následok intrauterinnej infekcie. U latentne infikovaných zvierat klinická listerióza prepukne v stresových situáciach , ktoré vedú k oslabeniu odolnosti organizmu (gravidita, ročné obdobie a pod.) Klinicky sa táto choroba prejavuje encefalitídou. Septikemická forma listeriózy je menej častá a všeobecne sa vyskytuje u novonarodených mláďat ako dôsledok intrauterinnej infekcie. Zvieratá hynú za 24 – 48 hodín za príznakov pľúcneho edému a hnačky sprevádzaných nechutenstvom, zvýšenou teplotou a seróznymi výtokmi z nosa a uší. Občas je táto forma popisovaná u gravidných oviec.

U oviec má ochorenie sezónny charakter a úzko súvisí s graviditami. Väčšina prípadov ochorenia sa vyskytuje v januári až marci čo súvisí s oslabením organizmu vysokou graviditou, nevhodným počasím a skrmovaním často nekvalitnej siláže a senáže. Ekonomicky významné sú straty u mláďat (10 – 20 %).
Terapia hlavne pri encefalitíde spočíva v aplikácii vysokých dávok antibiotík v predĺženom režime. Odpoveď na liečenie antibiotikami je všeobecne slabá nakoľko mikroorganizmus prežíva v organizme intracelulárne.

Prevencia listeriózy oviec :

Zo všeobecných preventívnych opatrení je najdôležitejšie dodržiavanie optimálnych podmienok chovu ( asanácia prostredia – dezinfekcia, deratizácia) a výživy – technológia prípravy, skladovania a skrmovania siláži a senáži, zdravotná kontrola krmiva. Rovnako trvalé udržiavanie zdravej a optimálnej mikroflóry tráviaceho traktu zvierat, ktoré zabezpečí prostredie a pH v črevách nevhodné pre prežívanie patogénov, a tým zamedzí aj ich vylučovanie do prostredia, prispieva k ozdraveniu chovu. Odporúča sa pulzné podávanie probiotického prípravku PROCAL ovciam po celý rok.

Ďalším opatrením je aj špecifická imunoprofylaxia. V súčasnej dobe sa na slovenskom trhu nenachádza komerčne vyrábaná vakcína proti listerióze. VETSERVIS s.r.o.. v snahe pomôcť riešiť nepriaznivú epizootickú situáciu v chovoch, ponúka laboratórnu diagnostiku a zabezpečenie výroby autovakcíny. Ide o inaktivovanú vakcínu, ktorá obsahuje kmeň listérií izolovaný priamo v chove, pre ktorý je určená. Izoláciu a identifikáciu kmeňa vykonávajú štátne veterinárne ústavy v spolupráci s firmou VETSERVIS s.r.o. a inými odbornými pracoviskami.