Choroby dýchacej sústavy králikov

Pasteurelóza králikov – Infekčná nádcha králikov Pasteurelóza králikov alebo Infekčná nádcha králikov patrí medzi choroby, ktoré sú chovateľom pomerne známe, ale aj napriek tomu kaţdoročne spôsobujú nemalé škody. Pôvodcom infekčnej nádchy králikov je celá skupina patogénov (Bordetella, Streptococcus, Staphylococcus Cilia Associate Respyratory - CAR bacillus ), ale najväčší podiel klinickej forme ochorenia má Pasteurella multocida.

Pasteurelóza je infekčné, bakteriálne ochorenie králikov domácich, ale i králikov divých a zajaca poľného. Posledné dva spomínané druhy sú rezervoárom ochorenia vo voľnej prírode. Pôvodcom je gram negatívna baktéria Pasteurella multocida – cuniculi septica, ktorá má afinitu (primárne miesto pôsobenia) k horným dýchacím cestám. Ani pri tých najdôkladnejších zoohygienických opatreniach nedokáţeme zabezpečiť úplnú ochranu svojho chovu pred týmto pôvodcom. Keďţe ide o multifaktoriálne ochorenie (spôsobuje ho viacero faktorov) vieme vhodným postupom obmedziť jeho klinické príznaky u králikov. Medzi faktory, ktoré sú spúšťacím mechanizmom ochorenia patrí hlavne stres a to v období:

- kojenia samíc – samica prudko stráca na kondícii, čoho výsledkom je oslabený organizmus, ktorý je omnoho vnímavejší na patogény z prostredia,

- odstav mláďat – mláďatá v tomto období sú vystavené veľkému stresu a preto v tomto období zaznamenávame najväčšie straty.

- spoločný transport na výstavu – veľkým nebezpečenstvom z pohľadu ohrozenia králikov je spoločný transport králikov od mnoţstva chovateľov v jednom dopravnom prostriedku. V malom, takmer nikdy nie úplne ideálne vetranom priestore sa stretne mnoţstvo jedincov z rôznych chovov.

- výstavná sezóna – toto obdobie patrí medzi najnebezpečnejšie z pohľadu ohrozenia chovu. Stretáva sa tu kombinácia stresu (nové prostredie, zmena krmiva) a dochádza k zmiešaniu mikroflór z viacerých chovov. Ak sa k tomu pridruží aj králik zo susednej klietky s príznakmi nádchy už počas výstavy od ,,zodpovedného chovateľa,, problém sa dá očakávať v krátkom čase po návrate králikov naspäť do chovu.

- jedným z veľkých rizík pre prenos ochorenia do vlastného chovu je spoločný samec, ktorého využívajú vo svojich chovoch viacerí chovatelia.

Ďalšími faktormi, ktoré sa podieľajú na spustení ochorenie sú zlá kondícia králikov (parazitózy, prekonanie iných infekčných ochorení, podvýživa, časté podávanie antimikrobiálnych látok – antibiotík, antikokcidík), znížená zoohygiena, (Pasteurella je saprofitická baktéria, ktorá sa nachádza v pôde, znečistenom krmive, podstielka), výmena vzduchu v králikárni (nedostačujúce vetranie, prievan). Baktéria Pasteurella multocida je prítomná v králikoch a je zodpovedná za mnoho infekcií. Najznámejšia je infekcia dýchacieho traktu. Pasteurella môže tiež byť kultivovaná z kožných hnisavých ložísk, infekcií močovej a pohlavnej sústavy a infekcie stredného/vnútorného ucha. Spôsob ako aj intenzita ochorenia závisí od virulencie kmeňa, ktorý je prítomný a na odolnosti hostiteľa. Súčasná prítomnosť Bordetella bronchiseptica v dutinách uľahčuje kolonizáciu Pasteurelly. Nie všetky králiky, ktorí sú nositeľmi Pasteurelly ochorejú. Niektorí prirodzene eliminujú infekciu, zatiaľ čo iní sa môžu stať chronickými prenášačmi. Zdravé králiky umiestnené s infikovanými králikmi nemusia ochorenie dostať, ak sú dostatočne odolné.

Klinické príznaky:

Inkubačná doba je od 1-3 dní až po niekoľko týždňov. Choroba môže mať rôzny priebeh. Charakteristické symptómy sú zvýšená telesná teplota, nádcha, zápal spojoviek, zápal vedľajších nosných dutín. Chorý králik má spočiatku vodnatý, neskôr hlienovitý aţ hnisavý výtok z nosa. Spoľahlivým príznakom je mokrá, príp. zlepená srsť na vnútorných stranách hrudných končatín, ktorá vznikne pri utieraní nosa samotným králikom. Zápal stredného a vnútorného ucha spôsobuje niekedy naklonenie či nahnutie hlavy, zášklby očí a poruchu koordinácie pohybov. Ďalej spôsobuje zápal pľúc a pohrudnice, zápal osrdcovníka a hnisavé ložiská koreňov zubov. Symptómy infekcie dolných dýchacích ciest sú: nechutenstvo, strata váhy, depresia, únava s dušnosťou pri námahe. Tieto symptómy sa môžu objaviť bez prítomnosti infekcie horných ciest dýchacích. Prognóza pre dýchavičného králika nie je priaznivá. Zápalové ložiská sa tiež môžu vytvárať na vzdialených miestach a spôsobovať zápaly semenníkov či zápal maternice. Septikémia (otrava krvi) spôsobená Pasteurellou je jednou z najčastejších príčin náhlej smrti králika.

Epizootológia: Najčastejšia forma prenosu je priamy kontakt a keď sa baktérie dostanú do vzduch vo forme aerosolu. Baktérie môžu prežiť niekoľko dní vo vlhkom prostredí a vo vode. Nepriame rozšírenie sa môže vyskytnúť cez misky a napájačky, kontaminované výtokmi z nosa. Králiky môžu kýchať do vzdialenosti niekoľkých metrov a keď sa baktérie dostanú do vzduchu vo forme aerosolu, môžu prekonať i túto vzdialenosť. Baktéria vstupuje do tela pri nádychu alebo cez otvorené rany. Ak je porušená rovnováha vo vzťahu hostiteľ – parazit, vyvoláva ochorenie. Príčinou môže byť neobvykle rýchla pasáž jedného hostiteľa na druhého, alebo znížená odolnosť hostiteľa. Častou príčinou zníženej odolnosti je pridruženie vírusovej nákazy. Infekcia sa potom rozšíri do susedných tkanív, alebo do vzdialených miest krvou. Jedným z ďalších spôsobov prenosu ochorenia je prenos pri párení alebo pôrode.

Diagnostika:

Ochorenie stanovujeme na základe už popísaných klinických príznakov, ale tiež bakteriologickým laboratórnym vyšetrením alebo pri patologickej pitve. Na odber vzoriek používame sterilné tampóny s transportným médiom, aby vzorka nevyschla. Týmito tampónmi odoberie veterinár nosné výtery alebo výtery z orgánov pri samotnej pitve. Výsledok bakteriologického vyšetrenia je hotový v priebehu pár dní. Pri bakteriologickom vyšetrení je vhodné požiadať aj o bakteriologickú citlivosť na základe ktorej je možné vybrať najvhodnejšie antibiotiká. Názor, že širokospektrálne (antibiotiká so širokým spektrom účinku) všetko vyriešia nie je celkom na mieste. Králik je veľmi citlivý na výkyvy osídlenia tráviacej sústavy prospešnými baktériami a necielené podávanie antibiotík narobí viac škody ako úžitku. Pri pitve uhynutého alebo utrateného králika s podozrením na Pasteurellózu môžeme pozorovať hnisavé ložiská a abscesy na pľúcach, ale aj na srdci a ďalších orgánoch. Takéto príznaky sú až pri chronickom priebehu ochorenia.

Prevencia

Najlepším preventívnym opatrením je ochrana chovu pred zavlečením ochorenia a v podpore nešpecifickej imunity – celkovej odolnosti zvierat.

- vyraďovať z chovu všetky zvieratá, ktoré boli alebo sú klinicky choré aj liečené

- nezaraďovať do chovu samice, ktoré boli choré ani ich potomstvo - o matka (aj s nádchou), ktorej mláďatá neochorejú do veku 2,5 -3 mesiacov je považovaná za zdravú

- novo nakúpené zvieratá držať 3 - 4 týždne v karanténe. V karanténe vakcinovať a revakcinovať keď sú klinicky zdravé PASORIN OL inj., podporiť nešpecifickú imunitu (HUMAC NATUR, PROPOUL, AMINOVIT), čerstvé, kvalitné, fyziologické krmivo, pohoda zvierat

- dobrá zoohygiena, asanácia chovu, dostatočné vetranie bez prievanu

- zdravé chovné zvieratá možno preventívne vakcinovať vakcínou PASORIN OL inj. podľa návodu, ak sú v chove problémy s touto infekciou

- pri klinických príznakoch – nádcha, fŕkanie - zviera izolovať, podávať prípravok NEFROVET, AMINOVIT urobiť bakteriologické vyšetrenie s cieľom správneho určenia diagnózy a antimikrobiálnej liečby

- pri vysokej prašnosti a vysokom obsahu amoniaku v chovných priestoroch použiť prípravok MENTOVET vo forme spreja, zlepšiť zoohygienu

- králiky by mali byť v čo najlepšej kondícii, aby sa vedeli s prípadným patogénom vysporiadať pomocou vlastnej – nešpecifickej imunity,

- králikom je nutné čo najviac eliminovať spúšťač celého mechanizmu zníženia odolnosti a to je stres,

- zabezpečiť zoohygienu chovu na čo najvyššej úrovni – pravidelné čistenie kotercov, aspoň raz do roka vydezinfikovať celú králikáreň, najlepšie pred novou chovateľskou sezónou.

- pri stavbe králikárne a výbere materiálu je dobre ak ide o kombináciu estetického, ale hlavne čistiteľného dezinfikovateľného materiálu. Ak sa dá tak je oveľa lepšia otvorená a dobre vetrateľná králikáreň, ako uzavretá

Vakcinácia:

Na trhu sú dostupné komerčne vyrábané vakcíny proti Pasteureloze králikov, ako aj možnosť výroby autovakcíny pre daný chov. No ekonomické náklady na výrobu autovakcíny sú pomerne vysoké a preto ich využívajú hlavne veľkochovy. Z komerčne vyrábaných vakcín ja na trhu dostupný napr. Pasorin OL inj. a. u. v. Dávkovanie: Králiky od 4. do 6. týţdňa 0,5 ml, králiky od 7. týţdňa 1 ml.

Odporučená vakcinačná schéma:

- Prvá vakcinačná dávka v 4. týždni.

- Druhá dávka v 7. týždni.

- Tretia v 10. týždni (chovné králiky). 

- Ďalšia pravidelná imunizácia vždy jednou vakcinačnou dávkou 1 x za 6 mesiacov. Pri prvej vakcinácii starších králikov sa imunizácia vykoná dvakrát v intervale troch týždňov, ďalšie pravidelné imunizácie sa opakujú jednou vakcinačnou dávkou 1x za 6 mesiacov.

Terapia:

Choré zvieratá je možné liečiť antibiotikami. Ich použitie určí veterinárny lekár na základe vyšetrenia a antiobiotickej citlivosti izolovaného kmeňa. Podávanie antibiotík len potláča klinické prejavy choroby. Pri strese ochorenie môže znova vzplanúť aj s vylučovaním patogénna do prostredia. Je nutné si uvedomiť, že podanie antibiotík je už len predposlednou možnosťou pri riešení problému infekčnej nádchy králikov. Samotná terapia so sebou prináša množstvo rizík, bakterionosičstvo a prenos na zdravých jedincov, opakované reinfekcie v stresových obdobiach ako aj stále riziko úhynu. Toto ochorenie je zákerne v tom, že o žiadnom ,,vyliečenom,, jedincovi sa už nemôže povedať, že je úplne zdravý. A to že sú dva králiky spolu v klietke a jeden má nádchu a druhý nie, neznemená že ten bez nádchy ju nebude šíriť. Najdôležitejšími prvkami pri eliminácii tohto nepríjemného ochorenia z chovov a výstav je ochrana chovu a prevencia prostredníctvom kvalitnej starostlivosti o králikov.

Autori:

MVDr. Peter Supuka supuka.peter@gmail.com +421915986733

MVDr. Darina Pospišilová, PhD. pospisilova@vetservis.sk +421908705186

Ing. Ľudmila Pospišilová ludmila.pospisilova@vetservis.sk +421917211737

MVDr. Anna Supuková anna.supukova@gmail.com +421918767851

VETSERVIS, s.r.o., Kalvária 3, 949 01 Nitra, www.vetservis.sk, 073 / 6559131

Použitá literatúra: na vyžiadanie u autorov. Práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy číslo VMSP-P-0024-09“: Systém chovu hospodárskych zvierat s využitím probiotík a rastlinných látok so zameraním na produkciu funkčných potravín živočíšneho pôvodu VETSERVIS, s.r.o., CVŽV Nitra