Výživa a hygiena chovu králikov

Výživa

Králik je typický bylinoţravec. Dĺţka tráviacej sústavy je 12,5-13 násobne väčšia ako dĺţka tela. Vďaka nehostinným podmienkam, z ktorých králik pochádza sa u neho vyvinul mechanizmus na efektívne vyuţitie vlákniny zvaný cekotrofia. Pri trávení sa natrávená potrava dostáva do slepého čreva, kde dochádza k mikrobiálnemu štiepeniu celulózy. Následne sa trávenina dostáva do konečníka. Králik si tieto zvyšky potravy obohatené o mikrobiálne bielkoviny vyberá z konečníka a poţiera ich. Exkrementy cekotrofného procesu sa nazývajú aj mäkké bobky a v prevaţnej miere sú vylučované v skorých ranných hodinách, preto máloktorý chovateľ tento spôsob obohacovania kŕmnej dávky u svojich králikov spozoruje. Cekotrofné exkrementy sa znovu vyuţívajú v tenkom čreve ako zdroj dôleţitých látok, kde dochádza k resorpcii - vitamínov, jednoduchých cukrov, aminokyselín a mastných kyselín. Proces cekotrofie umoţňuje vyuţiť aţ 60% prijatej vlákniny. Potrava chudobná na ţiviny s vysokým obsahom vlákniny je pre väčšinu druhov zvierat zle stráviteľná a veľmi málo vyuţiteľná, ale králik vďaka vyššie spomínanému špecifickému spôsobu trávenia dokáţe z tohto krmiva vyťaţiť maximum. Vzhľadom na komplikovaný proces trávenia je králik citlivý na nevhodné, nekvalitné krmivo s nízkym obsahom hrubej vlákniny.

Na zlepšenie tráviacich procesov a vyuţitie ţivín sa odporúča kombinovať probiotické prípravky obsahujúce laktobacily a enterokoky (PROPOUL, PROTEXIN PROFESSIONAL), ktoré po osídlení tráviaceho traktu napomáhajú vstrebaniu ţivín a bránia uplatneniu škodlivých baktérií v črevách a enzymatickými prípravkami (CITROENZYMIX), ktoré napomáhajú tráveniu a zabraňujú zdutiu králikov.

Vláknina je pre králika ţivotne nevyhnutná, bez ktorej nie je schopný správne tráviť prijímané krmivo. Optimálny podiel hrubej vlákniny v kŕmnej dávke králikov je 14 -16%. Pri dostatočne pestrej strave a pomalom prechode - navykaní zvierat na nové zloţky potravy nie je s kŕmením králikov v drobnochovoch ţiadny problém. Základ kŕmnej dávky tvorí kvalitné lúčne seno. Králik ho konzumuje počas celého dňa v malých dávkach a ak ho chovatelia pouţívajú aj ako stelivo treba im nastielať čisté seno aspoň raz za 24 hodín. Ďalšie komponenty sú šťavnaté a zelené krmivá pozostávajúce z rôznych druhov zeleniny, ovocia, tráv, ďateliny, lucerny a zvyškov po zbere zeleniny. Vhodnými krmivami je púpava, skorocel, nártţník, myší chvost a rôzne druhy tráv.

Ďatelina a lucerna sa králikom predkladá v menšom mnoţstve. Na spestrenie sú vhodné všetky druhy zeleniny a ovocia okrem kôstkovíc (čerešne, slivky) a nezrelého či nahnitého ovocia. Rovnako nevhodné je zaparené zelené krmivo. Vysoko výţivným pre králika je jadrové krmivo. Vhodný je jačmeň, ovos, pšenica, kukurica aj dobre usušený chlieb je dobrým doplnkom kŕmnej dávky, ak si naň králiky postupne zvyknú. Moţným doplnkom krmiva je aj bôb, hrach, lupina. Zrniny je vhodné podávať najmä v období reprodukcie a v zimných mesiacoch. Môţu sa skrmovať ako doplnok objemových krmív počas celého roka, maximálne však 10g na 1 kg ţivej hmotnosti. Ovos je výborným stimulátorom ruje a plodnosti tak u samcov ako aj u samíc. Ako doplnok krmiva je moţné predkladať králikom konáre aj listy vŕby, ovocných stromov, ktoré neboli chemicky ošetrované!

Celkové poţiadavky králikov na jednotlivé ţiviny sa menia v závislosti od ročného obdobia a fyziologickej fázy ţivota (gravidita, odchov mláďat, výkrm ...). Najdôleţitejšou stavebnou látkou sú bielkoviny. Druhou nevyhnutnou zloţkou krmiva je uţ vyššie spomínaná vláknina a v neposlednom rade ostávajú ľahko stráviteľné cukry a tuk (2-4%). Doplnok kŕmnych dávok tvoria minerálne a vitamínové premixy (VITAPLASTIN FORTE). Dôleţité je mnoţstvo a pomer vápnika, fosforu a draslíka. V kŕmnej dávke by mali byť zastúpené nasledovne: Ca 0,4-1,2%, P 0,3-0,7%, K 0,7-0,9%. Pri skrmovaní zelených a šťavnatých krmív väčšinou nie je potrebné dodávať vitamíny v podobe permixov. V zimných mesiacoch je dobré občas králiky podporiť prípravkami obsahujúcimi vitamíny A, D a E.

Momentálne sú na trhu dostupné kompletné kŕmne zmesi pre chov a odchov králikov rôznych kategórii. Pri chove výstavných králikov je tento spôsob kŕmenia viac-menej nevyhnutný. Základom je, aby kompletná kŕmna zmes bola vyrobená z kvalitných komponentov a zároveň sa jej kvalita nezníţila počas doby skladovania. Pre králiky v záchovnom období je vhodné kombinovať tieto kŕmne zmesi s kvalitným jadrovým krmivom – jačmeň a ovos v pomere závislom od poţadovanej kondície a potreby rastu.

Odporúčané zloženie kŕmnych zmesí pre králiky

Komponenty %
Lucernové úsušky 35-37
Ovos 13-15
Jačmeň 8-9
Pšenica 5
Kukurica 3-4
Repkový extrahovaný šrot 12
Sladový kvet 15
Hrach 2-6
Melasa 3
Vitamínovo – minerálny premix 1

V kŕmnych zmesiach s prídavkom antikokcidík je dávka lieku vypočítaná na kilogram čistých granúl, bez prídavku zrnín alebo iného krmiva. Preto sa v drobnochovoch neodporúča podávať králikom kŕmne zmesi s prídavkom antikokcidík. V takomto prípade sa obsah antikokcidika v dennej kŕmnej dávke králika zriedi, antikokcidikum sa stáva neúčinné a v chove vzniká rezistencia prítomných kokcídií na podávané antikokcidikum, ktoré potom len toxicky zaťaţuje pečeň a obličky zvierat a potláča mnoţenie prospešnej - symbiotickej mikroflóry v črevách králikov, bez ţiaduceho efektu potlačenia mnoţenia kokcídií. Pri dobrej zoohygiene, správnom a kvalitnom kŕmení nie je králikom potrebné podávať preventívne antikokcidiká.

Hygiena chovu

Správna hygiena chovu králikov je jednou z hlavných podmienok úspešného chovu. Králik má veľmi citlivú dýchaciu a tráviacu sústavu, preto pri zhoršenej hygiene chovu dochádza prvotne k poškodeniu týchto dvoch sústav.

Veľké ekonomické straty spôsobené úhynom, ako aj nákladmi na liečbu sú spojené s poruchami trávenia králikov. Pri nízkej hygiene chovu – nevhodná podstielka, veľmi znečistená podstielka, premnoţenie kokcídii, aj ďalších podmienečne patogénnych mikroorganizmov v podstielke, dochádza k výraznému zhoršeniu zdravotného stavu, prejavujúcemu sa hnačkou, nafúknutím, dehydratáciou, zoslabnutím aţ úhynom. Zásadou je chovné zariadenie nepreplňovať, aby všetky zvieratá mali dostatok miesta pri kŕmidle a napájačke aj na oddych. Pri zvýšenej koncentrácii králikov v chovateľskom zariadení dochádza k nadprodukcii amoniaku, ktorý dráţdi dýchaciu sústavu králikov, dochádza k nadmernému slzeniu očí a k nadprodukcii nosného sekrétu – sopľov.

Králiky sú zároveň veľmi citlivé na prievan, preto dobrý systém vetrania je dôleţitým faktorom zdravého chovu. Králiky zle znášajú prehriatie, čo býva v letných mesiacoch príčinou imunitného oslabenia zvierat a ich vyššou citlivosťou na infekčné choroby (mor, myxomatóza, kokcidióza...).

Na prevenciu tepelného stresu sa osvedčilo pouţívanie prípravku CARNIFARM, ktorý reguluje premenu a výdaj energie v organizme.

Stavebný materiál chovného zariadenia by mal spĺňať niekoľko základných podmienok. V prvom rade by nemal byť zdraviu zvieraťa škodlivý. Zároveň by mal byť pouţitý materiál, ktorý je dobre a ľahko dezinfikovateľný. Takéto kritéria najlepšie spĺňa plast a cetrix.

Ideálna moţnosť dezinfekcie je kombinácia otvoreného plameňa a účinnej dezinfekčnej látky – Viroxide. Pri takomto spôsobe dezinfekcie je iba minimálna moţnosť preţitia pôvodcu chorôb v chovateľskom zariadení.

Ideálne je dezinfikovať klietky a chovateľské pomôcky pri kaţdom premiestnení králika a celé chovateľské zariadenie minimálne raz do roka.