Produkty

LuTeoSyl 20ml

Dostupnosť: na dotaz

Popis produktu

Popis a vlastnosti:

Dobytok (kravy) a ošípané (prasnice).

Dávkovanie a podanie:

Intramuskulárne podanie: podať 2 ml /1 zviera

Indikácie:

Hovädzí dobytok (kravy)

Indikácie pre reprodukciu: Synchronizácia alebo indukcia ruje. Indukcia pôrodu.

Terapeutická indikácia: dysfunkcia vaječníkov (perzistentné žlté teliesko, luteálna cysta), prerušenie gravidity vrátane vypudenia mumifikovaného plodu, endometritída / pyometra, involúcia maternice .

Ošípané (prasnice)

Indikácie pre reprodukciu: Indukcia pôrodu.

Kontraidnikácie:

Nepoužívajte u gravidných zvierat, pokiaľ nie je žiaduce indukovať pôrod alebo prerušenie gravidity

Vedľajšie účinky:

Výskyt anaeróbnej infekcie je pravdepodobný v prípade, ak anaeróbne baktérie preniknú do tkaniva v mieste vpichu. Toto platí najmä v prípade intramuskulárneho podania a najmä pre kravy. Typické lokálne reakcie spôsobené anaeróbnou infekciou sú opuchy a krepitus v mieste injekčného podania.

Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné reakcie, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, informujte vášho veterinárneho lekára.

Upozornenie:

Aby sa znížilo riziko anerobnych infekcií, je potrebné zabezpečiť, aby injekčné podanie nebolo vykonané cez kontaminovanú oblasť kože.

Pred aplikáciou dôkladne vyčistite a vydezinfikujte miesta injekčného podania.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré podávajú liek zvieratám:

d-cloprostenol sa môže vstrebávať kožou a vyvolať bronchospazmus a potrat.

Ženy v plodnom veku, astmatici a ľudia s bronchiálnymi alebo inými respiračnými problémami sa musia vyhýbať kontaktu s veterinárnym liekom alebo musia používať jednorazové plastové rukavice pri jeho podávaní zvieratám.

Pri manipulácii s veterinárnym liekom buďte obozretní, aby nedošlo k samoinjikovaniu INJEKCIE alebo kontaktu s pokožkou.

Pri manipulácii s veterinárnym liekom nejedzte, nepite ani nefajčite.

V prípade náhodného samoinjikovania vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal lekárovi.

V prípade dýchacích ťažkostí vyvolaných náhodným vdýchnutím alebo očkovaním prípravku ihneď vyhľadať lekársku pomoc.

V prípade náhodného kontaktu s pokožkou ihneď umyte miesto mydlom a vodou.

Ochranná lehota:

Kravy:

mäso: 1 deň

mlieko: Bez ochrannej lehoty.

Prasnice:

mäso: 1 deň

Zloženie:

Dexcloprostenolum (ako dexcloprostenolum natricum) 0,075 mg / ml

Chlorkresol 1 mg / ml

Luteosyl je číry bezfarebný roztok.

Balenie:

20ml

Trvanlivosť:

2 roky

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 28 dní.

Skladovanie:

Uchovávajte v teplote do 25°C.

Chráňte pred svetlom.

Výrobca a držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Laboratorios SYVAS.A.U., Avda. Parroco Pablo Diez 49-57, 24010 Leon, Španielsko