Produkty

Kelaprofen 100mg/ml inj. 100ml

Dostupnosť: na dotaz

Popis produktu

Popis a vlastnosti:

Hovädzí dobytok, kone, ošípané

Dávkovanie:

Pri liečbe veľkých skupín zvierat sa odporúča použitie aspiračnej ihly. Uzáver by nemal byť prepichnutý viac ako 33-krát.

Kone: intravenózne podanie. Na použitie pri muskuloskeletálnych ochoreniach: 2,2 mg ketoprofénu/kg ž. hm., t. j. 1 ml lieku na 45 kg živej hmotnosti, podávaného intravenózne raz denne po dobu 3 až 5 dní. Na použitie pri kolike koní: 2,2 mg/kg (1 ml/ 45 kg) živej hmotnosti podávané intravenózne pre okamžitý účinok. Pri rekurentnej  kolike je možné aplikovať druhú injekciu.

Hovädzí dobytok: intravenózne alebo intramuskulárne podanie. 3 mg ketoprofénu/kg živej hmotnosti, t. j. 1 ml lieku na 33 kg živej hmotnosti podávaného intravenózne alebo hlboko intramuskulárne raz denne po dobu 3 dní.

Ošípané: intramuskulárne podanie. 3 mg ketoprofénu/kg živej hmotnosti, t. j. 1 ml lieku na 33 kg živej hmotnosti podávaného jednou hlboko intramuskulárnou injekciou.

Predávkovanie (príznaky, prvá pomoc, antidotá), ak sú potrebné:

Neboli pozorované žiadne klinické príznaky pri podaní 5-násobku odporúčanej dávky ketoprofénu po dobu 15 dní koňom, 5 násobku odporúčanej dávky počas 5 dní dobytka či 3-násobku odporúčanej dávky počas 3 dní ošípaným.

Indikácie:

Kone - zmiernenie zápalu a bolesti spojenej s muskuloskeletálnymi ochoreniami; - zmiernenie viscerálnej bolesti spojenej s kolikou.

Hovädzi dobytok - podporná liečba popôrodnej parézy v súvislosti s otelením;

- zníženie pyrexie a ťažkostí spojených s bakteriálnym ochorením dýchacích ciest za súčasného použitia antimikrobiálnej terapie podľa potreby;

- zvýšenie miery zotavenia pri akútnej klinickej mastitíde vrátane akútnej endotoxínovej mastitídy spôsobenej gramnegatívnymi mikroorganizmami, za súčasného použitia antimikrobiálnej terapie;

- zníženie opuchu vemena v súvislosti s otelením.

Ošípané- zníženie pyrexie a dychovej frekvencie spojenej s bakteriálnym alebo vírusovým ochorením za súčasného použitia antimikrobiálnej terapie podľa potreby; 

- podporná liečba syndrómu mastitídy, metritídy a agalakcie u prasníc za súčasného použitia antimikrobiálnej terapie podľa potreby.

Kontraindikácie:

Nepoužívať u zvierat so známou precitlivenosťou na účinné látky alebo na niektoré pomocné látky. Nepodávať s inými nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID), súbežne ani v rámci 24 hodín  od podania, s kortikosteroidmi, diuretikami ani antikoagulantmi.

Nepoužívať u zvierat trpiacich poruchami srdca, pečene alebo obličiek, kde existuje možnosť  gastrointestinálnej ulcerácie alebo krvácania, alebo kde je potvrdená dyskrázia krvi.

Upozornenie:

Použitie ketoprofénu sa neodporúča u žriebät mladších 15 dní. Použitie u zvieraťa mladšieho 6 týždňov alebo u starých zvierat môže zahŕňať ďalšie riziko. Ak nemožno sa použitiu v týchto prípadoch vyhnúť, je potrebné znížiť dávku a starostlivo sa o ne starať.

Vyhnite sa použitiu u dehydrovaných, hypovolemických alebo hypotenzných zvierat, pretože tu existuje potenciálne riziko zvýšenej renálnej toxicity.

Vyhnite sa intraarteriálnemu podaniu. Neprekračujte uvedené dávkovanie alebo dobu trvania liečby.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre osoby, ktoré podávajú liek zvieratám :

Ľudia so známou precitlivenosťou na liečivo a / alebo benzylalkohol by sa mali vyhnúť kontaktu s týmto liekom

V prípade náhodného samoinjikovania vyhľadať ihneď lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu alebo obal lekárovi.

Po použití si umyte ruky.

Vyvarujte sa postriekaniu kože a očí. Ak k tomu dôjde, postihnuté miesto dôkladne umyte vodou. Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

Nežiaduce účinky (frekvencia a závažnosť)

Vzhľadom k mechanizmu pôsobenia všetkých NSAID cestou inhibície syntézy prostaglandínov existuje možnosť vzniku žalúdočnej alebo obličkovej neznášanlivosti u niektorých jedincov.Velmi zriedkavo sa môžu vyskytnúť alergické reakcie.

Použitie počas gravidity, laktácie, znášky

Bezpečnosť ketoprofénu bola sledovaná u gravidných laboratórnych zvierat (potkany, myši a králiky) a u hovädzieho dobytka.

U ketoprofénu sa nepreukázali žiadne teratogénne alebo embryotoxické účinky. Ketoprofén sa môže podávať kravám počas gravidity a laktácie.

Keďže bezpečnosť ketoprofénu nebola vyhodnotená u gravidných prasníc, liek by mal byť v týchto prípadoch používaný len podľa hodnotenia prínosu a rizika príslušným veterinárnym lekárom. Nepoužívať u gravidných kobýl.

Interakcia s ďalšími liekmi a iné interakcie

Nepodávať iné nesteroidné protizápalové lieky súčasne alebo v priebehu 24 hodín po podaní lieku. Je nutné vyvarovať sa súbežného podania s kortikostroidmi, diuretikami a antikoagulantmi.

Niektoré NSAID môžu byť silne viazan0 na plazmatické bielkoviny. Súťaž o väzbové miesta plazmatických bielkovín by mohla viesť k otrave.

Treba sa vyhnúť súčasnému podaniu s nefrotoxickými liekmi.

Ochranná lehota:

Hovädzi dobytok: mäso a vnútornosti - po intravenóznom podaní 1 deň, po intramuskulárnom podaní 2 dni; mlieko - 0 hodín.

Kone: mäso a vnútornosti - 1 deň, mlieko - nie je registrovaný na použitie u zvierat produkujúcich  mlieko na ľudskú spotrebu.

Ošípané: mäso a vnútornosti - 2 dni

Zloženie:

Ketoprofenum 100 mg

Balenie:

100ml

Trvanlivosť:

2 roky

Skladovanie:

Uchovávajte v chladničke (8°C - 15°C).

Chráňte pred svetlom.

Výrobca:

Vele, spol. s r.o., Ústí 88, Větrný Jeníkov, Česká republika

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

KELA Laboratoria N.V., Industrial Zone "De Kluis", St. Lenaartseweg 48, B-2320 Hoogstraten, Belgicko