Produkty

Kelactin 50µg/ml/ perorárny roztok

Dostupnosť: na dotaz

Popis produktu

Popis a vlastnosti:

Psy a mačky

Dávkovanie:

Veterinárny liek podávať perorálne priamo do ústnej dutiny, alebo zamiešaním do krmiva. Dávka je 0,1 ml/kg živej hmotnosti (ekvivalent 5 mikrogramov/kg živej hmotnosti kabergolínu) raz denne po dobu 4 - 6 po sebe nasledujúcich dní, v závislosti od závažnosti klinického stavu. Ak príznaky po prvej liečbe nevymiznú alebo ak sa po skončení liečby opäť vyskytnú , liečba sa môže zopakovať.

Indikácie:

- Liečba falošnej gravidity súk

- Potlačenie laktácie u súk a mačiek.

Kontraindikácie:

Nepoužívať u gravidných zvierat, pretože podanie lieku môže spôsobiť potrat. Nepoužívať s dopamínovým antagonistom. Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok. Kabergolín môže spôsobiť prechodnú hypotenziu u liečených zvierat. Nepodávať zvieratám, ktoré sú liečené hypotenznými liečivami.  Nepodávať ihneď po operácii, keď je zviera ešte pod vplyvom anestetík.

Nežiaduce účinky:

Cabergolin môže u liečených zvierat vyvolať prechodnú hypotenziu a u zvierat súčasne liečených liekmi na hypotenziu alebo u zvierat bezprostredne po operačnom zákroku, kedy je zviera pod vplyvom anestetík, môže hypotenziu ešte zvýrazniť.

Možné vedľajšie účinky:

  - ospalosť

  - nechutenstvo

  - zvracanie

Tieto vedľajšie účinky sú zvyčajne mierne a majú prechodnú povahu.

Ku zvracaniu zvyčajne dochádza iba po prvom podaní lieku. V takom prípade by liečba nemala byť prerušená, pretože k vracaniu po ďalších podaniach lieku nedochádza. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu objaviť alergické reakcie, ako je napríklad opuch, žihľavka, zápal kože a svrbenie.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže dôjsť k prechodnej hypotenzii.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu objaviť neurologické príznaky, ako napr. Ospalosť, triaška, ataxia, hyperaktivita a kŕče.

Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné reakcie, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, informujte vášho veterinárneho lekára.

Upozornenie:

Ďalšia podporná liečba by mala zahŕňať obmedzenie príjmu vody a sacharidov a zvýšenú pohybovú aktivitu. V neskorom štádiu gravidity môže Cabergolin vyvolať potrat a preto nesmie byť použitý u gravidných zvierat. Diferenciálna diagnostika gravidity a falošné gravidity by mala byť správne vykonaná.

Liek je určený na potlačenie laktácie: inhibícia sekrécie prolaktínu účinkom kabergolínu vedie k rýchlemu zastaveniu laktácie a zmenšenie mliečnych žliaz.

Tento liek by nemal byť používámn u zvierat, ak nie je žiaduce potlační laktácie.

Vzhľadom k tomu, že liečebným účinkom kabergolínu je priama stimulácia dopamínových receptorov, prípravok sa nesmie podávať súčasne s liekmi, ktoré pôsobia ako antagonisti dopamínu (napr. Fenothizmy, butyrofenóny, metoklopramid), pretože môžu znížiť jeho účinky na inhibíciu prolaktínu.

Po manipulácii s prípravkom si umyte ruky. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami, akékoľvek postriekanie ihneď umyte vodou.

Treba dbať na to, aby s roztokom neprišli do kontaktu ženy v plodnom veku.

Ženy v plodnom veku a dojčiace ženy by nemali s liekom manipulovať alebo by mali pri podávaní používať jednorazové rukavice.

Ak viete o svojej precitlivenosti na kabergolín alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek prípravku, mali by ste sa kontaktu s prípravkom vyhnúť.

Nenechávajte injekčné striekačky v prítomnosti detí bez dozoru. V prípade náhodného požitia, najmä dieťaťom, vyhľadajte lekársku pomoc.

Špeciálne opatrenia na likvidáciu nepoužitých prípravkov alebo odpadu, ak sú nejaké.

Lieky sa nesmú likvidovať prostredníctvom odpadovej vody alebo domového odpadu. O možnostiach likvidácie nepotrebných liekov sa poraďte so svojím veterinárom. Tieto opatrenia napomáhajú chrániť životné prostredie.

Veterinárny prípravok je vydávaný len na predpis.

Ochranná lehota:

Nie je určený pre potravinové zvieratá.

Zloženie:

Cabergolinum 50 µg - pomocné látky  do 1ml

Balenie:

7ml, 15ml, 24ml

Trvanlivosť:

2 roky

Skladovanie:

V neporušenom obale: uchovávjte v chladničke (2 ° -8 ° C)

Pri prvom otvorení: uchovávajte pri teplote do 25 ° C.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení je 14 dní.

Uchovávajte vo vzpriamenej polohe.

Fľašu uchovávajte v škatuli, aby bola chránená pred svetlom.

Chráňte pred mrazom.

Uchovávať mimo dosahu detí.

Výrobca:

Vele, spol. s r.o., Ústí 88, Větrný Jeníkov, Česká republika

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

KELA Laboratoria N.V., Industrial Zone "De Kluis", St. Lenaartseweg 48, B-2320 Hoogstraten, Belgicko