Produkty

Dorbene 1mg/ml injekčný roztok pre psy a mačky 10ml

Dostupnosť: na dotaz

Popis produktu

Popis a vlastnosti:

Psy, mačky

Dávkovanie:

Dorbene 1 mg/ml je určený pre

Psy: Intramuskulárne alebo intravenózne podanie. 

Mačky: Intramuskulárne a subkutánne podanie. 

Psy:  Pre účely sedácie liekom Dorbene 1 mg/ml podávať 750 μg medetomidín hydrochloridu i.v. alebo 1000 μg medetomidín hydrochloridu

i.m. na meter štvorcový povrchu tela, čo zodpovedá dávke 20-80 μg medetomidín hydrochloridu na kg živej hmotnosti.  Použite nižšie uvedenú tabuľku

na určenie správneho dávkovania na základe živej hmotnosti.  Maximálny účinok sa dosiahne za 15-20 minút. Klinický účinok je závislý od dávky,

trvá 30 až 180 minút.  Dávkovanie Dorbene 1 mg/ml pre sedáciu v ml a zodpovedajúce množstvo medetomidín hydrochloridu v μg/kg živej hmotnosti.

Na premedikáciu použite 50% dávky uvedenej v tabuľke:

Živá hmotnosť (kg) Intravenózné podanie (ml) odpovedá Intramuskulárné podanie (ml) odpovedá
   
(μg/kg ž.hm.) (μg/kg ž.hm.)
1 0,08 80 0,1 100
2 0,12 60 0,16 80
3 0,16 53,3 0,21 70
4 0,19 47,5 0,25 62,5
5 0,22 44 0,3 60
6 0,25 41,7 0,33 55
7 0,28 40 0,37 52,9
8 0,3 37,5 0,4 50
9 0,33 36,7 0,44 48,9
10 0,35 35 0,47 47
12 0,4 33,3 0,53 44,2
14 0,44 31,4 0,59 42,1
16 0,48 30 0,64 40
18 0,52 28,9 0,69 38,3
20 0,56 28 0,74 37
25 0,65 26 0,86 34,4
30 0,73 24,3 0,98 32,7
35 0,81 23,1 1,08 30,9
40 0,89 22,2 1,18 29,5
50 1,03 20,6 1,37 27,4
60 1,16 19,3 1,55 25,8
70 1,29 18,4 1,72 24,6
80 1,41 17,6 1,88 23,5
90 1,52 16,9 2,03 22,6
100 1,63 16,3 2,18 21,8

Na premedikáciu podávať Dorbene 1 mg/ml v dávke 10-40 μg medetomidín hydrochloridu na kg živej hmotnosti, čo zodpovedá 0,1 až 0,4 ml Dorbene

1 mg/ml na 10 kg živej hmotnosti. Presná dávka závisí od kombinácie použitých liekov a dávkovania ďalších liekov. Upraviť dávku podľa typu zákroku,

dĺžky zákroku a temperamentu a hmotnosti zvieraťa. Premedikácia medetomidínom výrazne zníži dávku indukčného prostriedku a zníži nároky

na inhalačné anestetikum a udržiavanie anestézie.

Mačky:

Na stredne hlbokú sedáciu a upokojenie mačiek podávať Dorbene 1 mg/ml v dávke 50 - 150 μg medetomidín hydrochloridu na kg ž.hm.

(zodpovedá 0,05 - 0,15 ml Dorbene 1 mg/ml na kg živej hmotnosti). Nástup účinku je pomalší po subkutánnom podaní.

Na anestéziu podávať Dorbene 1 mg/ml v dávke 80 μg medetomidín hydrochloridu na kg živej hmotnosti (zodpovedá 0,08 ml Dorbene 1 mg/ml na kg

živej hmotnosti) a 2,5 až 7,5 mg ketamínu na kg živej hmotnosti. Pomocou tejto dávky nastáva anestézia do 3 - 4 minút a trvá 20 - 50 minút. Pri dlhšie

trvajúcich úkonoch opakovať podanie ½ počiatočnej dávky (t. j. 40 μg medetomidín hydrochloridu (čo zodpovedá 0,04 ml Dorbene 1 mg/ml na kg živej

hmotnosti) a 2,5 - 3,75 mg ketamínu/kg živej hmotnosti), alebo 3,0 mg ketamínu/kg živej hmotnosti použitého samostatne. Alternatívne môže byť

pre dlhšie trvajúce úkony anestézia predĺžená pomocou inhalačných látok ako je izoflurán alebo halotan s kyslíkom alebo zmesou kyslík/oxid dusný.

Zvieratá musia byť nalačno 12 hodín pred anestéziou.

Indikácie:

Pre psy a mačky:  Sedácia na ľahšiu manipuláciu so zvieratami. Premedikácia pred celkovou anestéziou. 

Pre mačky:  V kombinácii s ketamínom pre celkovú anestéziu pre menšie chirurgické zákroky s krátkym trvaním.

Kontraindikácie:

Nepoužívať u zvierat s: 

- vážnym kardiovaskulárnym ochorením alebo respiračným ochorením alebo so zhoršenou funkciou pečene alebo obličiek,

- mechanickými poruchami gastrointestinálneho traktu (torsio ventriculi, inkarcerácia, prekážky v pažeráku), 

- cukrovkou, 

- u zvierat v šoku, podvyživených alebo vážne oslabených zvierat. 

Nepoužívať súčasne so sympatomimetickými amínmi. 

Nepoužívať v prípade známej precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok. 

Nepoužívať u zvierat s očnými problémami, kde by zvýšenie vnútroočného tlaku mohlo spôsobiť poškodenie.

Neodporúča sa používať počas gravidity a laktácie, pretože použitie u gravidných zvierat nie je dostatočne zdokumentované.

Nežiadúce účinky:

Po podaní možno očakávať zníženie srdcovej frekvencie a rýchlosti dýchania. Môže sa vyskytnúť bradykardia s átrioventrikulárna blokádou (1. a 2. stupňa)

a príležitostne extrasystola. Vazokonstrikcia koronárnych tepien. Znížený srdcový výdaj. Krvný tlak sa po podaní spočiatku zvýši a potom

sa vráti k normálu alebo slabo pod normál.

Liek môže vyvolávať zvracanie a to najmä u mačiek. K tomu dochádza v priebehu niekoľkých minút po podaní. Mačky môžu tiež zvracať počas

zotavovania. Môže sa tiež vyskytnúť precitlivenosť na hluk.

Môže byť pozorovaná zvýšená diuréza, hypotermia, útlm dýchania, cyanóza, bolestivosť v mieste vpichu a triaška. V jednotlivých prípadoch sa pozorovala

reverzibilná hyperglykémia v dôsledku zníženia vylučovania inzulínu. Pľúcny edém bol hlásený ako vzácny nežiaduci účinok po použití medetomidínu.

V prípade útlmu obehového systému a dýchanie možno použiť manuálnu ventiláciu a dodanie kyslíka. Atropín môže zvýšiť frekvenciu srdca.

U psov so živou hmotnosťou nižšou ako 10 kg môžu nastať vyššie uvedené nežiaduce účinky častejšie.

Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné reakcie, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, informujte vášho veterinárneho lekára.

Upozornenie:

Medetomidín nemusí zaručiť analgéziu po celú dobu sedácie, a preto je treba u bolestivých zákrokov zvážiť poskytnutie ďalšej analgézia.

Každé zviera by malo byť pred sedacou alebo anestéziou dôkladne klinicky vyšetriť. Vyvarujte sa použitia vyšších dávok medetomidínu u veľkých plemien

psov. Pozornosť by sa mala venovať použitie medetomidínu v kombinácii s inými anestetikami alebo sedatívami (ako je napr. Ketamín, tiopental, propofol,

halotan) z dôvodu jeho významného šetriaceho efektu na spotrebu anestetiká. Dávka anestetiká by mala byť v dôsledku značnej variability dávky potrebné

na dosiahnutie účinku medzi jedincami zodpovedajúcim spôsobom znížená a titrovaná podľa odozvy. Pred použitím akýchkoľvek kombinácií prípravkov

čítajte upozornenia a kontraindikácie v písomnej informácii takto použitých prípravkov.

Zvieratá musia byť nalačno 12 hodín pred anestéziou.

Zviera by malo byť umiestnené v tichom a pokojnom prostredí, aby mohla sedácia dosiahnuť maximum. Sedácia nastupuje počas 10-15 minút.

Pred dosiahnutím maximálnej sedácie by nemali byť zahájené žiadne procedúry ani podávanie ďalších liekov.

Liečené zvieratá by mala byť v teple a pri stálej teplote, a to v priebehu zákroku aj zotavenie. Oči by mali byť chránené vhodným lubrikantom.

Nervóznym, agresívnym alebo rozrušeným zvieratám by malo byť umožnené, aby sa pred začatím liečby upokojila.

Medetomidín by sa mal používať na premedikáciu pred navodením a udržiavaním celkovej anestézie u chorých a oslabených psov a mačiek len

po zvážení pomeru prospechu a rizika. Používajte medetomidín so zvýšenou opatrnosťou u zvierat s kardiovaskulárnym ochorením alebo u starších

zvierat alebo zvierat s celkovo zhoršeným zdravotným stavom. Pred použitím by mala byť posúdená funkcie pečene a obličiek. Medetomidín môže

vyvolať respiračnú depresiu. Za týchto okolností môže byť poskytnutá manuálna ventilácia a kyslík.

Ak chcete skrátiť dobu vyvedenie z anestézie alebo sedační účinok lieku Dorbene, možno podať alfa-2 antagonistu, napr. Atipamezol alebo

yohimbin. Pretože samotný ketamín môže vyvolať kŕče, nemali by byť podávané alfa2-antagonisty skôr ako 30-40 minút po podaní ketamínu.

Predávkovanie má za následok spomalenie vyvedenia zo útlm alebo z anestézie. V niektorých prípadoch dochádza k depresii obehového a respiračného

systému. Pri kardiorespiračných reakciách vzniknutých z dôvodu predávkovania sa odporúča podávať alfa-2 antagonistu, napr. Atipamezol alebo

yohimbin, za predpokladu, že zvrátenie sedácia nie je nebezpečné pre pacienta (atipamezol neruší účinky ketamínu, ktorý môže vyvolať záchvaty u psov

a vyvolať kŕče u mačiek pri samostatnom použitia). Alfa-2 antagonistu by nemali byť skôr ako 30-40 minút po podaní ketamínu. U psov je dávky

atipamezolu 5krát vyššie ako medetomidínu. Napríklad, ak bol podaný 1ml lieku Dprbene (1mg medetomidínu), je treba použiť dávku 5mg atipamezolu.

U mačiek je dávka atipamezolu 2,5 krát vyšité než medetomidínu. Napríklad, ak bol podaný 1ml lieku Dorbene (1mg medetomidínu), je treba použiť dávku

2,5mg atipamezolu. Pokiaľ je nutné zvrátiť bradykardiu, ale zachovať sedáciu, možno použiť atropín.

V prípade dlhotrvajúceho zotavovanie je treba dbať, aby zviera zostalo v pokoji a teple.

V závislosti na situácii môže byť zvieraťu podaná ventilácia kyslíkom a dodané intravenózne tekutiny ako prevencia hypovolémie. Udržiavanie telesnej

teploty pri sedáciu a zotavenie je obzvlášť dôležité. V prípade podchladenie urýchli zotavenie telesnej teploty na úroveň normálne pre daný druh.

Pri súčasnom použití ďalších prípravkov tlmiacich CNS je potrebné počítať s jeho znásobením účinku každej z použitých liečivých látok. S ohľadom na túto

skutočnosť je potrebné primerane upraviť dávkovanie.

Medetomidín má významne šetriace vplyv na spotrebu anestetiká. Účinky medetomidínu môžu byť antagonizované podaním atipamezolu alebo Yohimbin.

Nepoužívať súčasne so sympatomimetickými amíny alebo sulfonamidy v kombinácii s trimetoprimom.

Štúdia kompatibility k dispozícii, a preto tento veterinárny liek nesmie miešať s inými veterinárnymi liekmi.

V prípade náhodného požitia alebo samoinjikovania, vyhľadať ihneď lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu alebo obal lekárovi.

Neveďte vozidlo, pretože môže dôjsť k útlmu (sedáciu) a zmenám krvného tlaku.

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami.

V prípade zasiahnutia pokožky opláchnite exponovanú časť ihneď po expozícii veľkým množstvom vody.

Odstráňte kontaminovaný odev, ktorý je v priamom kontakte s pokožkou.

V prípade zasiahnutia očí vypláchnite zasiahnuté oko veľkým množstvom pitnej vody.

Ak sa dostaví ťažkosti, vyhľadajte lekársku pomoc.

V prípade, že s prípravkom manipuluje tehotná žena, je potrebné dodržiavať zvýšenú obozretnosť, aby nedošlo k samoinjikovaniu, pretože by mohlo dôjsť

ku kontrakcii maternice a poklesu krvného tlaku plodu.

ŠPECIÁLNE OPATRENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO, ak sa uplatňujú

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

Ochranná lehota:

Nie je určený pre potravinové zvieratá.

Zloženie:

1 ml injekčného roztoku obsahuje:

Liečivo: Medetomidín hydrochloridum 1,0 mg (Zodpovedá 0,85 mg Medetomidinum)

Pomocné látky: Metylparabén (E 218) 1,0 mg, Propylparabén (E 216) 0,2 mg

Balenie:

10ml

Trvanlivosť:

V neporušenom obale: 2 roky.

Po prvom otvorení vnútorného obalu: 28 dní.

Skladovanie:

Pri teplote do 25°C  v suchu a tme.

Výrobca:

Vele, spol. s r.o., Ústí 88, Větrný Jeníkov, Česká republika

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Laboratorios SYVAS.A.U., Avda. Parroco Pablo Diez 49-57, 24010 Leon, Španielsko