Dexon Super 50 g

akcia
skladom

Prášok na dezinfekciu

Dostupnosť: skladom
2.70 2.16 EUR s DPH
Vložiť do košíka

Popis produktu

Dexon Super je vysoko koncentrovaný dezinfekčný prostriedok na báze peroxidu. Je účinný proti širokému spektru baktérií, vírusov a plesní s rýchlym účinkom. Dexon Super rýchlo ničí mikroorganizmy, ktoré spôsobujú závažné ochorenia zvierat.

 

Účinné látky

NÁZOV LÁTKY

CAS

OBSAH

Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate)

70693-62-8

50%

Sulphamic acid

5329-14-6

6%

Sodium dichloroisocyanurate dihydrate

51580-86-0

1%

 

Aplikácia a návod na použitie

Aplikácia

Odporúčané riedenie

Návod

Konečná povrchová dezinfekcia

Všetky povrchy, betón, hlinené tehly, drevo, mramorové dlaždice, sklenené dlaždice atď.

1:100 (1%)

Pripravte čerstvý pracovný roztok rozpustením 1 kg do 100 litrov vody. Použite vysokotlakovú umývačku na sprej na povrchy 250-300 ml/m2.

Aerosolová dezinfekcia (hmlenie) Teplá hmla

1:300 (0.3%)

1:20 (5%)

Použite vysokotlakovú umývačku. Nastavte trysku na hmlistý prúd. Použite hmlové zariadenie so zosilňovačom hmly.

Čistenie a dezinfekcia vodovodných systémov

 

 

 

 

Odstraňovanie biofilmu

1:100 (1%)

Vypustite všetku vodu zo systému. Pripravte 1% roztok Dexonu Super a tento roztok napustitte do systému a nechajte ho 30 minút pôsobiť. Vypláchnite roztok do odtokových miest.

Systém znovu naplňte roztokom a nechajte ho ďalších 30 minút pôsobiť a potom vypustite.

Ničí biofilmy vďaka svojej vysokej povrchovej aktivite a silnému oxidačnému účinku.

Dezinfekcia áut a zariadení

1:100 (1%)

Použite vysokotlakovú umývačku.

Dezinfekčné brody

1:100 (1%)

Pripravte si čerstvý roztok a naplňte brod. Keď sa roztok znečistí alebo po jednom týždni nahradiť čerstvým roztokom.

 

Prvá pomoc

Všeobecné informácie:

Ak sa vyskytnú príznaky otravy, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal výrobku.

Vdýchnutie:

Preneste postihnutého na čerstvý vzduch. Ak sa objavia akékoľvek príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc.

Postihnutie kože:

Dôkladne opláchnite veľkým množstvom vody. Kontaminovaný odev odložte a pred ďalším použitím ho umyte. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Postihnutie očí:

Je potrebné ihneď vypláchnuť oči s dostatočným množstvom vody, vyplachujte  aspoň 15 minút.Skontrolujte či sú prítomné kontaktné šošovky, a ak je to možné odstráňte ich. Vyhľadajte lekársku pomoc.

 

Požitie:

Osobám v bezvedomí nikdy nedávajte nič ústne. Nevyvolávajte zvracanie, pokiaľ to nenariadi lekár. Vypláchnite ústa vodou. Ak sa vyskytnú príznaky otravy, vyhľadajte lekársku pomoc.

Upozornenia a opatrenia

Škodlivý po požití.

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

Nevdychujte prach / dym / plyn / hmlu / pary / aerosóly.

Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.

Pri požití: Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekára. Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

Pri kontakte s pokožkou: Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev. Opláchnite pokožku veľkým množstvom vody a umyte mydlom. Pri vdýchnutí: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a udržujte ju pri dýchaní.

Pri zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú prítomné a ľahko ich opláchnite.

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

 

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Odpad musí byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi predpismi.

Pokyny na skladovanie:

Skladujte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25 ˚C.

Neuchovávajte v mrazničke.

 

Výrobca: Interchemie werken “De Adelaar” B.V.