Produkty

Alzane 5mg/ml injekčný roztok pre psy a mačky 10ml

Dostupnosť: na dotaz

Popis produktu

Popis a vlastnosti:

Psy, mačky

Dávkovanie:

Jednorázové intramuskulárne použitie. Dávka závisí na predtým podanej dávke medetomidínu alebo dexmedetomidínu. Odporúča sa použitie vhodne kalibrovanej injekčnej striekačky, aby bolo zaistené presné dávkovanie pri podávaní malých objemov. Atipamezol je všeobecne podávaný 15-60 minút po podaní medetomidínu alebo dexmedetomidínu. 

Psy: Dávka atipamezol hydrochloridu (µg/ kg živej hmotnosti) je 5-krát vyššia ako predchádzajúca dávka medetomidín hydrochloridu alebo 10-krát vyššia ako dávka dexmedetomidín hydrochloridu.

Vzhľadom na päťnásobne vyššiu koncentráciu účinnej látky (atipamezol hydrochlorid) v tomto lieku v porovnaní s liekmi obsahujúcimi 1 mg/ml medetomidín hydrochloridu, alebo desaťnásobnú koncentráciu v porovnaní s liekmi s obsahom 0,5 mg/ml dexmedetomidín hydrochloridum, sa podáva vždy rovnaký objem oboch liekov.

Vzhľadom k 50-krát vyššej koncentrácii účinnej látky v tomto lieku v porovnaní s liekmi obsahujúcimi 0,1 mg dexmedetomidín hydrochloridu, treba 5-krát menší objem lieku s atipamezolom.                        

Tabuľka dávkovania u psov:

Medetomidín 1,0 mg/ml injekčný roztok -  dávkovanie

Atipamezol hydrochlorid 5,0 mg/ml injekčný roztok - dávkovanie

0,04 ml/kg živej hmotnosti (ž.hm.),  zodpovedá 40 μg/kg ž.hm. 

0,04 ml/kg živej hmotnosti (ž.hm.), zodpovedá 200 μg/kg ž.hm. 

Dexmedetomidín 0,5 mg/ml injekčný roztok  dávkovanie

Atipamezol hydrochlorid 5,0 mg/ml injekčný roztok - dávkovanie

0,04 ml/kg živej hmotnosti (ž.hm.),  zodpovedá 20 μg/kg ž.hm.

0,04 ml/kg živej hmotnosti (ž.hm.), zodpovedá 200 μg/kg ž.hm. 

Dexmedetomidín 0,1 mg/ml injekčný roztok  dávkovanie

Atipamezol hydrochlorid 5,0 mg/ml injekčný roztok - dávkovanie

0,2 ml/kg živej hmotnosti (ž.hm.),  zodpovedá 20 μg/kg ž.hm.

0,04 ml/kg živej hmotnosti (ž.hm.), zodpovedá 200 μg/kg ž.hm.

Mačky: Dávka atipamezol hydrochloridu (µg/ kg živej hmotnosti) je 2,5-krát vyššia ako predchádzajúca dávka medetomidín hydrochloridu alebo 5-krát vyššia ako dávka dexmedetomidín hydrochloridu. Vzhľadom na päťnásobne vyššiu koncentráciu účinnej látky (atipamezol hydrochlorid) v tomto lieku v porovnaní s liekmi obsahujúcimi 1 mg/ml medetomidín hydrochloridu alebo desaťnásobnú koncentráciu v porovnaní s liekmi s obsahom 0,5 mg/ml dexmedetomidín hydrochloridu, sa podáva polovičný objem lieku Alzane oproti objemu medetomidínu alebo dexmedetomidínu. Vzhľadom k 50-krát vyššej koncentrácii účinnej látky v tomto lieku v porovnaní s liekmi obsahujúcimi 0,1 mg dexmedetomidín hydrochloridu, treba 10-krát menší objem lieku s atipamezolom.

Tabuľka dávkovania u mačiek:

Medetomidín 1,0 mg/ml injekčný roztok - dávkovanie

Atipamezol hydrochlorid 5,0 mg/ml injekčný roztok - dávkovanie

0,08 ml/kg živej hmotnosti (ž.hm.),  zodpovedá 80 μg/kg ž.hm. 

0,04 ml/kg živej hmotnosti (ž.hm.), zodpovedá 200 μg/kg ž.hm.

Dexmedetomidín 0,5 mg/ml injekčný roztok  dávkovanie

Atipamezol hydrochlorid 5,0 mg/ml injekčný roztok - dávkovanie

0,08 ml/kg živej hmotnosti (ž.hm.),  zodpovedá 40 μg/kg ž.hm.

0,04 ml/kg živej hmotnosti (ž.hm.),  zodpovedá 200 μg/kg ž.hm.

Dexmedetomidín 0,1 mg/ml injekčný roztok  dávkovanie

Atipamezol hydrochlorid 5,0 mg/ml injekčný roztok - dávkovanie

0,4 ml/kg živej hmotnosti (ž.hm.),  zodpovedá 20 μg/kg ž.hm.

0,04 ml/kg živej hmotnosti (ž.hm.), zodpovedá 200 μg/kg ž.hm.

Čas na zotavenie u psov a mačiek je skrátený na približne 5 minút. Zvieratá sú mobilné približne po 10 minútach po podaní lieku.

Indikácie:

Atipamezol hydrochlorid je selektívny α2-antagonista indikovaný na zrušenie sedatívnych účinkov medetomidínu alebo dexmedetomidínu u psov a mačiek.

Kontraindikácie:

Nepoužívať u zvierat so známou precitlivenosťou na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok. Nepoužívať u chovných zvierat alebo u zvierat trpiacich pečeňovými, obličkovými alebo srdcovými chorobami. Použitie počas gravidity a laktácie sa neodporúča.

Nežiaduce účinky:
 
Počas prvých 10 minút po injekčnom podaní atipamezol hydrochloridu sa pozoroval prechodný hypotenzný účinok. V zriedkavých prípadoch môže dôjsť k hyperaktivite, tachykardii, slineniu, atypickým hlasným prejavom, svalovému trasu, vracaniu, zvýšenej dychovej frekvencii, nekontrolovanému močeniu a nekontrolovateľnej defekácii.
Vo veľmi zriedkavých prípadoch po podaní atipamezolu môže dôjsť k návratu sedatívnych účinkov alebo nedôjde k skráteniu doby zotavenia.
 
Ak je použitá nízka dávka u mačiek pre čiastočné zrušenie účinku medetomidínu alebo dexmedetomidínu, je treba mať na pamäti možnosť podchladenia (aj po prebudení zo sedácie).
 
Frekvencia nežiaducich účinkov je charakterizovaná podľa nasledujúcich pravidiel:
 
- Veľmi časté (vedľajšie účinky sa prejavili u viac ako 1 z 10 zvierat v priebehu jedného ošetrenia)
 
- Časté (u viac ako 1, ale menej ako 10 zo 100 zvierat)
 
- Nezvyčajné (u viac ako 1, ale menej ako 10 z 10000 zvierat)
 
- Veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10000 zvierat, vrátane ojedinelých hlásení)
 
Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné reakcie, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, informujte vášho veterinárneho lekára.

 

Upozornenie:

Zvieratá by mali byť po aplikácii prípravku umiestnené na pokojnom mieste. Počas zotavovania nesmú byť zvieratá ponechané bez dozoru.
 
Použitie prípravku off-label u zvierat iných ako označené cieľové druhy zvierat by malo byť opatrné, kvôli rozdielnym odporúčaným dávkovaniam.
 
Ak sú podané aj iné sedatíva ako medetomidín alebo dexmedetomidín, je nutné vziať do úvahy, že účinok týchto látok môže pretrvať po vyrušení účinku.
 
Atipamezol neruší účinok ketamínu, čo môže spôsobiť záchvaty u psov a kŕče u mačiek, ak je použitý samostatne.
 
Nepodávajte atipamezol, ak bol v predchádzajúcich 30-40 minútach podaný ketamín.
 
Osobitné bezpečnostné opatrenia pri podávaní lieku zvieratám :
 
Vzhľadom k možnej farmakologickej aktivite atipamezolu zabráňte kontaktu prípravku s pokožkou, očami a sliznicami. V prípade zasiahnutia pokožky či očí, opláchnite exponované miesto ihneď po expozícii veľkým množstvom vody. Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.
 
Odstráňte kontaminovaný odev, ktorý je v priamom kontakte s pokožkou.
 
Predchádzajte náhodnému požitia lieku alebo samoinjikovania injekcie. V prípade náhodného požitia lieku alebo v prípade, náhodného samoinjikovania lieku vyhľadajte ihneď lekársku pomoc a ukážte písomnú informáciu ošetrujúcemu lekárovi. Neriaďte motorové vozidlo. Pacient nesmie zostať bez dozoru.
 
Gravidita:
 
Bezpečnosť lieku počas gravidity nebola stanovená, a preto sa jeho použitie u gravidných zvierat neodporúča.
 
Laktácia:
 
Bezpečnosť lieku v priebehu laktácie nebola stanovená, a preto sa jeho použitie u laktujúcich zvierat neodporúča.
 
Interakcie s ďalšími liekmi a iné interakcie:
 
Súčasné podávanie atipamezolu s inými centrálne pôsobiacimi liekmi ako diazepam, acepromazín alebo opiáty sa neodporúča.
 
Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá):
 
Predávkovanie atipamezol hydrochloridom môže viesť k prechodnej tachykardii a zvýšenej bdelosti (hyperaktivite, svalovej triašky).
 
Ak je to nevyhnutné, môžu byť tieto príznaky eliminované použitím medetomidín alebo dexmedetomidín hydrochloridu v dávke, ktorá je nižšia ako je obvykle klinicky používaná .Pokud je atipamezol hydrochlorid náhodne podaný zvieraťu, ktoré predtým nedostávalo medetomidín alebo dexmedetomidín hydrochloridom, môže sa vyskytnúť hyperaktivita a svalový tras. Tieto účinky môžu pretrvávať po dobu asi 15 minút.
 
Zvýšenú bdelosť u mačiek možno najlepšie zvládnuť minimalizáciou vonkajších podnetov.
 
Inkompatibility:
 
Štúdia kompatibility nie sú k dispozícii, a preto sa tento veterinárny liek nesmie miešať s inými veterinárnymi liekmi.
 

Ochranná lehota:

Nie je určený pre potravinové zvieratá.

Zloženie:

Alzane 5 mg / ml injekčný roztok pre psy a mačky
 
Atipamezol hydrochloridum
 

Balenie:

10ml

Trvanlivosť:

V neporušenom obale: 2 roky.

Po prvom otvorení vnútorného obalu: 28 dní.

Skladovanie:

Pri teplote do 25°C  v suchu a tme.

Výrobca:

Vele, spol. s r.o., Ústí 88, Větrný Jeníkov, Česká republika

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Laboratorios SYVAS.A.U., Avda. Parroco Pablo Diez 49-57, 24010 Leon, Španielsko