Dexon Super 1 kg

novinka
skladom

Prášok na dezinfekciu

Dostupnosť: skladom
21.90 EUR s DPH
Vložiť do košíka

Popis produktu

Dexon Super je vysoko koncentrovaný dezinfekčný prostriedok na báze peroxidu. Je účinný proti širokému spektru baktérií, vírusov a plesní s rýchlym účinkom. Dexon Super rýchlo ničí mikroorganizmy, ktoré spôsobujú závažné ochorenia zvierat.

 

Účinné látky

NÁZOV LÁTKY

CAS

OBSAH

Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate)

70693-62-8

50%

Sulphamic acid

5329-14-6

6%

Sodium dichloroisocyanurate dihydrate

51580-86-0

1%

 

Aplikácia a návod na použitie

Aplikácia

Odporúčané riedenie

Návod

Konečná povrchová dezinfekcia

Všetky povrchy, betón, hlinené tehly, drevo, mramorové dlaždice, sklenené dlaždice atď.

1:100 (1%)

Pripravte čerstvý pracovný roztok rozpustením 1 kg do 100 litrov vody. Použite vysokotlakovú umývačku na sprej na povrchy 250-300 ml/m2.

Aerosolová dezinfekcia (hmlenie) Teplá hmla

1:300 (0.3%)

1:20 (5%)

Použite vysokotlakovú umývačku. Nastavte trysku na hmlistý prúd. Použite hmlové zariadenie so zosilňovačom hmly.

Čistenie a dezinfekcia vodovodných systémov

 

 

 

 

Odstraňovanie biofilmu

1:100 (1%)

Vypustite všetku vodu zo systému. Pripravte 1% roztok Dexonu Super a tento roztok napustitte do systému a nechajte ho 30 minút pôsobiť. Vypláchnite roztok do odtokových miest.

Systém znovu naplňte roztokom a nechajte ho ďalších 30 minút pôsobiť a potom vypustite.

Ničí biofilmy vďaka svojej vysokej povrchovej aktivite a silnému oxidačnému účinku.

Dezinfekcia áut a zariadení

1:100 (1%)

Použite vysokotlakovú umývačku.

Dezinfekčné brody

1:100 (1%)

Pripravte si čerstvý roztok a naplňte brod. Keď sa roztok znečistí alebo po jednom týždni nahradiť čerstvým roztokom.

 

Prvá pomoc

Všeobecné informácie:

Ak sa vyskytnú príznaky otravy, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal výrobku.

Vdýchnutie:

Preneste postihnutého na čerstvý vzduch. Ak sa objavia akékoľvek príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc.

Postihnutie kože:

Dôkladne opláchnite veľkým množstvom vody. Kontaminovaný odev odložte a pred ďalším použitím ho umyte. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Postihnutie očí:

Immediately flush eyes with copious amounts of water for at least 15 minutes. Check for contact lenses, and remove if present and easy to do so. Keep on flushing the eyes. Seek medical advice.

Požitie:

Osobám v bezvedomí nikdy nedávajte nič ústne. Nevyvolávajte zvracanie, pokiaľ to nenariadi lekár. Vypláchnite ústa vodou. Ak sa vyskytnú príznaky otravy, vyhľadajte lekársku pomoc.

Upozornenia a opatrenia

Škodlivý po požití.

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

Nevdychujte prach / dym / plyn / hmlu / pary / aerosóly.

Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.

Pri požití: Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekára. Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

Pri kontakte s pokožkou: Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev. Opláchnite pokožku veľkým množstvom vody a umyte mydlom. Pri vdýchnutí: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a udržujte ju pri dýchaní.

Pri zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú prítomné a ľahko sa opláchnite.

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

 

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Odpad musí byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi predpismi.

Pokyny na skladovanie

Skladujte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25 ˚C.

Neuchovávajte v mrazničke.

 

Výrobca: Interchemie werken “De Adelaar” B.V.