BIO KILL Spray 100ml (na zvieratá)

skladom
Dostupnosť: skladom
6.43 EUR s DPH
Vložiť do košíka

Popis produktu

Popis a vlastnosti:

Vyhradený veterinárny liečivý prípravok. Prípravok sa používa proti ektoparazitom (blchy, vši, kliešte, roztoče) u psov, morčiat, škrečkov, exotických vtákov, proti hmyzu (mravce, muchy, pavúky) a na dezinsekciu kotercov a hniezd.

Indikácia:

Prípravok sa používa proti ektoparazitom (blchy, vši, kliešte, roztoče) u psov, morčiat, škrečkov, exotických vtákov, proti hmyzu (mravce, muchy, pavúky) a na dezinsekciu kotercov a hniezd. 

Pes:

zablšenie, ctenocefalidóza spôsobená blchami rodu Ctenocephalides, najmä C. canis a felis

zavšivenie, pedikulóza spôsobené pôvodcami Linognatus setosus,

napadnutie kliešťami a kliešťovcami Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus

cheyletielóza spôsobená pôvodcami Cheyletiella yasguri

napadnutie všenkami, trichodektóza spôsobená všenkami Trichodectes canis

napadnutie kliešťami Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus

napadnutie kliešťovcami Argas vulgarit, Argas reflexus

zablšenie spôsobené blchami Ceratophyllus gallinae

vápenka spôsobená Cnemidocoptes mutans, K. pilae

klieštikovitosť spôsobená Dermanyssus gallinae

napadnutie kliešťovcami spôsobené pôvodcami Argas vulgaris, Argas reflexus

Škrečok:

napadnutie kliešťami Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus

zablšenie spôsobené pôvodcami Spilopsyllus cuniculi

napadnutie roztočmi Demodex criceti

prevencia napadnutia notoedrovým svrabom Notoedres cati

Morča:

napadnutie kliešťami Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus

zablšenie spôsobené pôvodcami Spilopsyllus cuniculi

napadnutie roztočmi Demodex criceti

napadnutie notoedrovým svrabom Notoedres cati

 

Prevencia miáz a napadnutie bodavým a obťažujúcim hmyzom

 

Komáre: Culex pipiens, Aedes vexans

Muchničky: Eusimulium latipes, Prosimulium hirtipes, Odagmia ornata

Pakomáre: Culicoides obsoletus, Culicoides pulicaris

Ovady: Tabanus spp.

Muchy: Musca domestica, Stomoxys calcitrans

Pakomáre: Culicoides spp.

Sanácia prostredia:

 

Prípravok BIO KILL 2,5 mg/ml sprej pôsobí aj v rámci prevencie napadnutia vyššie uvedenými druhmi.

Kontraindikácia:

Nepoužívať u mačiek – prípravok je pre mačky toxický. Zabráňte možnému kontaktu mačiek so psami ošetrenými prípravkom BIO KILL 2,5 mg/ml sprej.

Spôsob podania: 

 

Zvieratá − prostriedok sa aplikuje proti smeru srsti a peria, až sa koža (perie) navlhčí. Dlhosrsté zvieratá sa zároveň kefujú.

Dávkovanie:

10 mg permetrínu (t. j. 4 ml prípravku) na 1 kg hmotnosti zvieraťa, teda:

20 stlačení aplikačnej pumpy na 1 kg živej hmotnosti zvieraťa pri 100 ml balení,

4 stlačenia aplikačnej pumpy na 1 kg živej hmotnosti zvieraťa pri 500 ml balení.

 

Sanácia prostredia:

Vystriekajú sa do vlhka asi 25 ml/m2, teda:

125 stlačení aplikačnej pumpy pri balení 100 ml

25 stlačení aplikačnej pumpy pri balení 500 ml

Aplikácia na klietky, búdy a stajne. Postrek sa opakuje v prípade potreby po 1 až 2 týždňoch.

Pred upotrebením dobre pretrepať!

Balenie:

100 ml, 500 ml

Trvanlivosť:

36 mesiacov 

Skladovanie:

Skladujte pri teplote do 25°C.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na obale po EXP.

Zvláštne upozornenie:

 

Prípravok môže dráždiť kožu, sliznice a alergizovať. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. V prípade zasiahnutia pokožky alebo sliznice opláchnite exponovanú časť hneď po expozícii veľkým množstvom vody a odstráňte kontaminovaný odev, ktorý je v priamom kontakte s pokožkou.

V prípade zasiahnutia očí vypláchnite veľkým množstvom pitnej vody. Ak sa objavia príznaky podráždenia (vyrážka), alergická reakcia alebo systémové účinky, vyhľadajte lekársku pomoc.

Na dýchacie ústrojenstvo pôsobí prípravok dráždivo. Používajte v dobre vetraných priestoroch. V prípade náhodného vdýchnutia premiestnite zasiahnutú osobu na čerstvý vzduch. Ak sa objavia dýchacie ťažkosti alebo systémové účinky (závraty, bolesti hlavy, únava, palpitácia srdce a i.), vyhľadajte lekára.

Po aplikácii sa odporúča na 12 – 24 hodín obmedziť manipuláciu so zvieratami, predovšetkým sa neodporúča s ošetrenými zvieratami spať. Aj po uplynutí tohto času si po manipulácii s ošetrenými zvieratami alebo ošetreným povrchom vždy dôkladne umyte ruky.

Zabráňte kontaktu detí s ošetreným zvieraťom po dobu 24 hodín.

Pri manipulácii s veterinárnym liečivým prípravkom, hlavne pri opakovanej aplikácii (napr. v chovných zariadeniach alebo v útulkoch), by sa mali používať osobné ochranné prostriedky (respirátor, ochranný odev, okuliare a neoprénové rukavice). Ak dôjde k náhodnej konzumácii prípravku, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte príbalové informácie alebo etiketu.

Osoby s precitlivenosťou na permetrín by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liečivým prípravkom.

Prípravok sa nesmie dostať do priameho kontaktu s potravinami, pitnou vodou, detskými hračkami. Nestriekať do akvárií a rybníkov – pre ryby, plazyma včely je prípravok toxický.

Zvláštnu pozornosť treba venovať aj manipulácii s nepoužitým veterinárnym liečivým prípravkom a odpadom, ktorý pochádza z tohto prípravku.

Zvláštne opatrenia pri zneškodnení nepoužitého prípravku a odpadu, ak sú potrebné:

Prípravok je toxický pre včely, plazy a ryby. Nekontaminujte ním vodné toky a ošetreným zvieratám nedovoľte 12 hodín po ošetrení plávať vo vodných tokoch s výskytom rýb.

Všetok nepoužitý veterinárny liečivý prípravok a odpad, ktorý pochádza z tohto prípravku, treba likvidovať podľa miestnych právnych predpisov.

Výrobca:

Bioveta, a. s., Komenského 212/12, 683 23  Ivanovice na Hané