Salmonelóza

SALMONELÓZA V CHOVOCH HYDINY - ozdravovací program
MVDr. Darina Pospišilová, PhD.

Salmonelóza v chovoch hydiny

Hydina a jej produkty sú podľa štatistík najčastejším zdrojom salmonelových infekcií pre ľudí. Najčastejšie izolované sérovary salmonel u infikovaných osôb sú S. enteritidis (70 – 80%), S. typhimurium (15 – 20%), S. infantis, S. hadar a S. virchow (okolo 1%). Štáty EÚ vypracovali ozdravovací program, ktorý je zameraný na zníženie rizika prenosu salmonel do ľudskej populácie a to hydinovým trusom, kontaminovanou technikou a náradím, vajcami, jednodňovou hydinou a hydinovým mäsom.

Klinické príznaky salmonelovej infekcie u hydiny

Salmonelóza hydiny zapríčinená sérovarmi gallinarum a pullorum spôsobuje Pullorovu nákazu, týfus hydiny s typickým klinickým obrazom, spojeným s vysokou morbiditou aj mortalitou. S. enteritidis a iné vyššie uvedené salmonelové infekcie u hydiny prebiehajú zväčša subklinicky. U jednodňových kurčiat môžu spôsobiť zvýšenú morbiditu aj mortalitu. Viaceré sérovary salmonel nespôsobujú klinické príznaky u hydiny, ale kolonizujú tráviaci trakt a sú vylučované do prostredia infikovanými jedincami aj niekoľko týždňov. Niektoré sérovary infikujú aj reprodukčné orgány a pečeň.

Tlmenie salmonelózy v chovoch hydiny

Dobré chovateľské a hygienické podmienky sú základnou podmienkou úspešného tlmenia salmonelózy v chove. Ozdravovací program počíta s nasledovnými opatreniami :

 1. Biosekurity – opatrenia ktoré minimalizujú riziko zavlečenia a prepuknutia nákazy v chove. Sú to všetky zoohygienické opatrenia, kde patrí aj karanténa novoprikúpených zvierat, pravidelná sanácia chovu, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia.
 2. Ošetrenie krmiva a vody - krmivo pri výrobe sa odporúča ošetriť pri teplote 85°C počas 2 minút. V chovoch sa má používať len zdravotne nezávadná pitná voda.
 3. Kompetetívna exklúzia (konkurenčné vylúčenie): je založená na komplexe vzájomných interakcií mikroorganizmov, živín a organizmu hostiteľa. Výsledkom toho je vylúčenie niektorých mikroorganizmov z kolonizácie tráviaceho traktu. Za týmto účelom sa odporúča používať probiotické a prebiotické prípravky. Veľmi účinným a už osvedčeným prípravkom v prevencii aj liečbe salmonelovej infekcie hydiny aj holubov je potencovaný probiotický prípravok PROPOUL, ktorý obsahuje kmeň Lactobacillus fermentum a prebiotikum fruktooligosacharid.

  Laktobacily mechanicky konkurujú uchyteniu salmonel na sliznici čreva a zároveň produkciou kyseliny mliečnej vytvárajú nevhodné prostredie pre ich množenie, podporujú činnosť tráviacich enzýmov a pozitívne stimulujú imunitný systém k lepšej ochrane pred chorobami. Prebiotikum podporuje rast a množenie prirodzenej črevnej mikroflóry v hrubom čreve, a zároveň potláča množenie patogénnych mikroorganizmov vrátane salmonel.
 4. Použitie vakcín pri tlmení salmonelózy. Vakcináciou sa nedajú nahradiť vyššie uvedené opatrenia, ktor&eac´ute; sú v ochrane pred salmonelovými infekciami prvoradé a nenahraditeľné. V prevencii salmonelózy u hydiny sa môžu používať živé aj inaktivované vakcíny. Treba mať na zreteli nasledovné:
 • salmonely parazitujú intracelulárne, preto účinné vakcíny musia stimulovať najmä bunkovú imunitu, čo robia iba živé vakcíny (napr. SALGEN a pod
 • živé vakcíny sú účinnejšie ako inaktivované, nakoľko indukujú tvorbu celkovej imunity, jej humorálnu aj bunkovú zložku, čím sa zabraňuje manifestácii infekcie v orgánoch a vylučovaniu pôvodcu
 • živé vakcíny sa podávajú p.o., niektoré sa môžu podávať aj i.m
 • živý vakcinačný kmeň podávaný p.o. je účinný ak:
  • adheruje na enterocyty čo najskôr po podaní vakcíny
  • aktivuje makrofágy a ďalšie imunitné bunky predkladajúce antigén (Lym TH..
 • imunitné bunky ich „zanesú“ do imunokompetentných orgánov: Payerove plaky, sleziny, pečene ..., kde provokujú vznik kompletnej bunkovej aj humorálnej imunity
 • v črevách sa živý vakcinačný vírus udrží len niekoľko dní
 • živé vakcinačné kmene sú citlivé na antibiotiká a na antikokcidiká podávané p.o
 • aj preventívne dávky týchto látok znižujú účinnosť vakcinačného kmeňa
 • živý vakcinačný kmeň podávaný i.m. aktivuje makrofágy a imunokompetentné bunky priamo, ktoré ich „zanesú“ do imunokompetentných orgánov: Payerove plaky, sleziny, pečene ..., kde provokujú vznik kompletnej bunkovej aj humorálnej imunity
 • živé vakcíny pripravené z jedného kmeňa napr. S. typhimurium, chránia hydinu aj pred inými salmonelami - aj pred S. enteritidis
 • pri živých vakcínach sa dáva dôraz hlavne na bezpečnosť: prenos do ľudskej populácie, genetická stabilita, pretrvávanie vakcinačného kmeňa v organizme vakcinovaných zvierat a vylučovanie vakcinačného kmeňa do prostredia, možnosť diagnostického odlíšenia od terénnych kmeňov
 • inaktivované vakcíny sa podávajú len i.m. a na rozdiel od živých vakcín, indukujú hlavne tvorbu vysokých hladín protilátok – humorálnu imunitu, ktorá pri infekcii salmonelami má menší ochranný účinok


Vakcinácia chráni zviera pred ochorením - klinickými príznakmi, nie pred infekciou!

V imunitnom stave jednotlivých zvierat ktoré tvoria kŕdeľ sú individuálne rozdiely :
a/ cca 1% zvierat v kŕdli býva v stave imunosupresie – nie je schopné plnohodnotne odpovedať na podávané vakcíny
b/ existencia nesterilnej imunity (zvieratá sú bez klinických príznakov, ale patogén je prítomný)
c/ prelomenie imunity následkom pôsobenia rôznych stresov

Podanie živej vakcíny proti salmonelóze p.o. nespĺňa požiadavky kompetetívnej exklúzie, ako je to niekedy referované.

Preto sa samotnou vakcináciou šírenie salmonel v chove nedá úplne eliminovať.

Pri podávaní živej vakcíny proti salmonelóze per orálne nesmú byť v krmive ani v pitnej vode prítomné antibiotiká ani antikokcidiká, nakoľko tieto znižujú až ničia účinnosť vakcíny a rovnako potláčajú množenie prirodzenej laktoflóry, ktorá následne po podaní vakcíny chráni sliznicu čriev pred adherenciou a množením patogénnych baktérií vrátane salmonel. Prítomnosť mikroorganizmov prirodzenej laktoflóry v črevách spĺňa požiadavky kompetetívnej exklúzie:

Probiotiká

- adherencia na enterocyry (obsadenie väzobných miest už od duodena - laktobacily PROPOUL)
- nešpecifická aktivácia imunitného systému - podpora slizničnej a následne aj celkovej imunity
- tvorba ochranného laktobacilového filmu na sliznici čriev
- udržovanie nízkeho pH – nevhodného na množenie patogénov
- podpora činnosti tráviacich enzýmov – lepšia stráviteľnosť živín, menej odpadových látok vhodných na množenie patogénov
- vylučovanie laktobacilov a ostatnej symbiotickej mikroflóry trusom do prostredia – postupné vytlačovanie patogénov aj z prostredia

Prebiotiká

- podporujú množenie prirodzenej mikroflóry v hrubom čreve, čím potláčajú množenie patogénov a tvorbu toxických látok, ktoré vznikajú pri ich množení.

Odporúčaná prevencia salmonelovej infekcie u hydiny vo veľkochovoch
1. Biosekurity
2. Ošetrenie krmiva a vody
3. Kompetetívna exklúzia - probiotiká, prebiotiká. PROPOUL sa podáva vždy minimálne 10 dní za sebou. Podávanie sa odporúča opakovať v 4 – 8 týždňových intervaloch.

V chovoch, kde nebol masívny výskyt salmonelovej infekcie s dobrou úrovňou biosekurity sa odporúča podávať probiotiká (PROPOUL) od prvého dňa veku, bez použitia vakcíny proti salmonelóze.

V brojlerových chovoch použitie vakcíny predstavuje vysoké náklady a nástup imunity po vakcinácií nemusí byť v takom krátkom životnom cykle u tak zaťažených zvierat dostatočný. Preto dôraz sa dáva ma kvalitu jednodňových kurčiat, ochranu chovu, kvalitu krmiva, podporu trávenia a použitie probiotík a prebiotík. Prebiotiká správne fungujú len v prítomnosti mikroorganizmov prirodzenej mikroflóry, inak môžu naopak podporovať množenie napr. klostrídií!

4. Vakcinácia: živá vakcína podaná 1. deň p.o., za 3 – 5 dní po podaní vakcíny už možno podať probiotiká (PROPOUL), revakcinácia v 9. až 15. týždni veku p.o. alebo i.m. živou vakcínou podľa možností, v rozmnožovacích chovoch ešte jedna revakcinácia pred preskladnením s inaktivovanou vakcínou.

Kŕmne zmesi musia byť bez antikokcidík aj antibiotík! Na prevenciu proti kokcidióze sa odporúča použiť živú vakcínu LIVAKOXR T - v úžitkovom chove nosníc a LIVACOXR Q - v rozmnožovacích chovoch.

V malochovoch je výskyt salmonelových infekcií častejší ako vo veľkochove, a zároveň nie je tu vždy možné dodržať všetky zoohygienické opatrenia ako napr. chov jedného druhu hydiny a jednej vekovej kategórie v jednom objekte.

Odporučený postup v prevencie salmonelovej infekcie v malochove

Kŕmne zmesi musia byť bez antikokcidík aj antibiotík!

- 1. deň – SALGEN – vakcinácia proti salmonelóze – predovšetkým v chovoch, kde sa spoločne chová aj vodná hydina, alebo v ktorom už boli problémy so salmonelami.
- za 5 max. 7 dní revakcinácia proti salmonelóze - SALGEN
- prípravok PROPOUL začať podávať až za 2 dni po podaní druhej dávky vakcíny. Podáva sa zamiešaním do krmiva, alebo v pitnej vode, ktorú však hydina musí vypiť do 2 – 3 hodín po rozpustení prípravku, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu. V suchom krmive sa PROPOUL môže podávať kontinuálne. PROPOUL sa podáva vždy minimálne 10 dní za sebou. Podávanie sa odporúča opakovať v 4 – 8 týždňových intervaloch.
- V chove kura domáceho sa odporúča podať jednorázovo od 10. alebo až do 13. dňa veku LIVACOXRT – živá vakcína proti kokcidióze kura domáceho. Vakcína sa podáva do vody alebo pri menšom počte zvierat individuálne. Po vakcinácií je dobré podať vitamíny A,D,E napr. ADESOL prípadne aj vitamín C.
- Pri zmenách krmiva a na podporu trávenia sa odporúča podávať prípravok CITROENZYMIX sol.
- Vakcinácia proti pseudomoru hydiny v 3 . – 5. týždni veku - revakcinácia 1 krát ročne
- 16. týždeň – revakcinácia SALGEN

V chovoch s dobrou zoohygienou a ktoré nie sú ohrozené salmonelovou infekciou sa vakcína proti salmonelóze nemusí použiť. Odporučený program na prevenciu salmonelovej infekcie pre takýto chov je:

Kŕmne zmesi musia byť bez antikokcidík aj antibiotík!

- 1. – 10. deň PROPOUL do krmiva
- V chove kura domáceho sa odporúča podať jednorázovo od 3. alebo až do 10. dňa veku LIVACOXRT – živá vakcína proti kokcidióze kura domáceho. Vakcína sa podáva do vody alebo pri menšom počte zvierat individuálne. Po vakcinácií je dobré podať vitamíny A,D,E napr. ADESOL prípadne aj vitamín C.
- Pri zmenách krmiva a na podporu trávenia sa odporúča podávať prípravok CITROENZYMIX sol.
- Vakcinácia proti pseudomoru hydiny v 3 . – 5. týždni veku - revakcinácia 1 krát ročne
- 16. týždeň – revakcinácia SALGEN

PROPOUL sa podáva vždy minimálne 10 dní za sebou. Podávanie sa odporúča opakovať v 4 – 8 týždňových intervaloch.